Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-04-2010  

CDA vragen over weigeren cultuursubsidies

 

Geachte redactie.
Het CDA zal morgen in de raad van de gemeente Almelo tijdens het vragenuurtje de volgende vragen stellen:

Vraag over subsidiebeleid

1. Welke culturele activiteiten en evenementen hebben voor 2010 een toezegging en welke een afwijzing gehad voor subsidie, op grond van welke criteria en hoe groot is de toegekende dan wel afgewezen subsidie?
2. Waarom is het college overgegaan tot het aanschrijven van organisaties van culturele activiteiten en evenementen waarin per brief wordt aangegeven dat, veelal jaren lang, verstrekte subsidies per direct komen te vervallen.
Op grond van welke criteria is men tot deze keuze gekomen en hoe verhoudt die keuze zich tot de vigerende subsidieverordening 2005 en de Algemene wet bestuursrecht?
3. Graag ontvangen wij een overzicht van zowel aangeschreven instanties als om welke subsidie bedragen het gaat?
4. Tijdens de raad van 26 januari heeft het college toegezegd om op korter termijn een informatiebijeenkomst te organiseren over het subsidiebeleid van culturele activiteiten en evenementen. Het is nu eind april en hebben nog niets gehoord over een dergelijke bijeenkomst. Hoeveel voorbereidingstijd heeft het college nog nodig? Wilt u bij deze informatieve bijenkomst ook de conclusies en aanbevelingen uit het rapport evenementenbeleid betrekken?
Vragensteller, Jan Brand

Vraag over het parkeren op het Sesaplein door markthandelaren.

In TC Tubantia van 6 april jl werd geschreven over de problemen die geparkeerde vrachtwagens en bestelbusjes tijdens marktdagen veroorzaken op het Sesaplein. Volgens het wijkplatform zijn de parkeerproblemen een gevolg van de werkzaamheden die plaatsvinden bij het voormalige belastingkantoor. Door deze werkzaamheden kunnen de markthandelaren daar niet meer parkeren. Zij parkeren nu op het Sesaplein en straat met als gevolg dat voetgangers min of meer gedwongen worden om op de rijbaan te lopen in plaats van op het trottoirs. Het wijkplatvorm heeft deze problematiek per brief onder de aandacht gebracht van het college.

Het CDA heeft de volgende vragen:

1. Heeft het college al contact opgenomen met het wijkplatvorm?
2. Is het college voornemens om maatregelen te treffen die zowel de overlast als de verkeersveiligheid ten goede komen en zo ja welke maatregelen?

Vragensteller, Jan Brand

Archief
Terug naar vorige pagina