Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-10-2009  

CDA vragen over Hanzelaan, C2000 en...

 

Vragen CDA fractie raad 6 oktober 2009

Vervanging riolering/reconstructie Hanzelaan.
De werkzaamheden aan de Hanzelaan duren, ondanks dat deze voor de bouwvakvakantie klaar zouden zijn, nog steeds voort. Hoewel de gemeente er alles aan gedaan heeft de bewoners te informeren blijkt er toch het een en ander mis te zijn gegaan. Zo zijn er schriftelijke toezeggingen gedaan over de straatverlichting. Deze zouden dezelfde zijn als eerder geplaatst in o.a. de Rietstraat, Tijhofslaan, Noordikslaan en Bornerbroeksestraat. Nu blijkt dat er andere verlichting is geplaatst waarover de bewoners allerminst tevreden zijn. De verlichting is zo sterk dat je er volgens de bewoners de hele nacht buiten in de tuin een boek kunt lezen.
Ook hebben bewoners gepleit voor een abri nabij Dimence/Riagg voor vooral ouderen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Hiervoor is een stukje grond nodig van Dimenze/Riagg. Naar wij hebben begrepen willen zij hier niet aan meewerken.

Wij hebben de volgende vragen:
1. Waarom zijn de werkzaamheden aan de Hanzelaan zo vertraagd?
2. Waarom hebt u zich niet gehouden aan de toezegging rondom de straatverlichting en gaat u alsnog over tot plaatsing van de oorspronkelijk toegezegde verlichting?
3. Bent u bereid met Dimence/Riagg in overleg te treden om de realisering van een abri daar mogelijk te maken?
4. Bij de voorbereiding is gesproken over het plaatsen van bloembakken. Wanneer gaat u deze plaatsen?

Veiligheid en openbare orde
Het CDA heeft een aantal vragen op het terrein van de veiligheid en openbare orde over C2000, het digitale communicatienetwerk voor de Nederlandse hulpverleningsdiensten en de overlast van zwervers bij de Kloosterhofflat.

Het gaat om de volgende vragen:

a) heeft de gemeente Almelo ook problemen ten aanzien van de bereikbaarheid van het C2000 systeem in Almelo? Zo ja wat heeft u c.q. wat gaat u ondernemen?
b) medio september 2009 hebben de bewoners van de het Kloosterhofpad een brief van Beter Wonen ontvangen over overlast van zwervers rond de Kloosterhofflat. In de brief wordt aangeven dat niet Beter Wonen, maar de gemeente verantwoordelijk is voor het treffen van eventuele maatregelen en/of handhaving. In die brief wordt aangegeven, dat er in september 2009 een spoedoverleg zou plaatsvinden met onder meer de politie over deze problematiek. Het CDA wil graag horen wat dit overleg heeft opgeleverd en welke maatregelen worden genomen om te komen tot vermindering van de overlast.

Met vriendelijke groet,

Lily Altena
Fractiesecretaris CDA

Archief
Terug naar vorige pagina