Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-10-2009  

PvdA: vragen over lichthinder, wmo en...

 

Vragen Partij van de Arbeid, vragenuur 6 oktober 2009

 

Lichthinder
In juli 2007 heeft de raad een motie ingediend met het verzoek om beleid te maken over lichthinder, ofwel verstoring door te veel verlichting. Uw college heeft wel een verlichtingplan opgenomen in haar milieubeleid waarbij zij zo zuinig mogelijk omgaat met energie. Beleid tegen verstoring door lichthinder ontbreekt daarin echter nog. In verschillende gemeenten is hier al eerder of tijdens de afgelopen periode beleid voor ontwikkeld. Resultaat is vaak tevens een energiezuiniger gebruik van verlichting en een veiliger rijgedrag (men rijdt voorzichtiger en langzamer als het donkerder is). De fractie van de PvdA stelt hierover de volgende vragen: Kan het college aangeven waarom lichtverstoring nog niet is meegenomen in het milieubeleid. Hoe en wanneer zij vorm denkt te geven aan de uitvoering van de motie? Welke activiteiten onderneemt de gemeente Almelo om De nacht van de nacht van 24 op 25 oktober onder de aandacht te brengen en welke activiteiten voert de gemeente daartoe zelf actief uit?

 

Bedrijventerreinen in regionaal perspectief
De fractie van de PvdA heeft kennis genomen van het feit dat de Regio Twente van mening is dat al sinds 2002 sprake is van een overschot aan bedrijventerreinen. Naar nu blijkt is de jaarlijkse vraag naar bedrijventerreinen voor de regio niet groter dan 40 hectare. Er zal nu volgens de regio Twente ingezet moeten worden op het opknappen van oude terreinen. Tevens worden gemeenten gevraagd om de geplande uitgifte van bedrijventerreinen bij te stellen. De fractie van de PvdA stelt hierover de volgende vragen. Betreffen deze uitspraken een beleidswijziging van de regio Twente? Zo ja, wat is hier de oorzaak van? Zo nee, op welke wijze heeft de regio Twente deze beleidslijnen in de afgelopen jaren neergezet ten overstaan van de deelnemende gemeenten? Hoe is deze insteek ontvangen tijdens de bijeenkomst van 8 oktober? Hoe reageren ondernemers op deze uitspraak? Hoe zijn de gevolgen merkbaar voor de 14 gemeenten binnen de regio Twente? Zullen alle gemeenten nu daadwerkelijk de geplande uitgifte van bedrijventerreinen bij stellen? En zo ja, hoe ziet dat er dan precies uit en op welke termijn? Wat betekent dit voor de gemeente Almelo? Voorzien oude terreinen in de huidige en toekomstige behoefte van ondernemers om uit te breiden dan wel te verhuizen naar andere terreinen? Lukt het met deze insteek om bedrijven die zich nu gevestigd hebben in Almelo ook voor Almelo te behouden? Wat betekent het bijstellen van de geplande uitgifte voor de positie van het grondbedrijf? Betekent dit ook dat projecten die voorbereid zijn wellicht afgestoten worden en zo ja, hoe ziet dat er dan uit?

 

Ontwikkelingen binnen de WMO
De PvdA heeft begin september 2009 vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure in de thuiszorg. Daarin hebben wij u gevraagd of u voldoende garanties kon afgeven voor het behoud van de arbeidsrechtelijke positie van de medewerkers van de instellingen die de huishoudelijke hulp niet meer zouden uitvoeren. In uw beantwoording heeft u toegezegd dat er voldoende werk voor iedereen was en dat de medewerkers zich voor hun arbeidsrechtelijke verworvenheden geen zorgende hoefden te maken. Niemand zou in zijn arbeidsrechtelijke positie niet aangetast worden. In dit kader stelt de PvdA de volgende vragen. Hebt u kennis genomen van de collectieve ontslagplannen van Carint? Hoe beoordeelt u deze ontslagaankondiging in de context van uw toezegging dat iedereen weer aan het werk zou blijven? Heeft Carint met u contact gezocht voor een oplossing om deze onrust onder de medewerkers te voorkomen c.q. te beperken? Als Carint geen contact heeft gezocht: hoe beoordeelt u in dat geval de ontslagplannen van Carint? Wat gaat uw college doen om de onrust onder de medewerkers weg te nemen c.q. te beperken? Hoe beoordeelt u de situatie dat de uitvoerende medewerkers ontslagen worden terwijl de topmanager bij Carint 400.000 per jaar verdient en hij aan het werk blijft?

 

De fractie van de PvdA

Archief
Terug naar vorige pagina