Politiek nieuws


Plaatsing  
 
30-03-2009  

VVD vragen kunstwerkplaats

 

1. Uit de bijdrage van wethouder Kuiper in de column kan worden opgemaakt dat de hoofdredactie van De Roskam bezwaar maakt tegen de komst van “lawaai makende´ medehuurders. In hoeverre zou het vestigen van de Kunstwerkplaats inbreuk maken op het huurgenot van De Roskam?

2. Zou de komst van de Kunstwerkplaats in het pand ook gevolgen hebben voor de stichting Gichon die daar goederen opslaat?

3. Zou de Kunstwerkplaats in het pand gevestigd worden tegen een marktconforme prijs? Zo nee, hoe strookt dat met de eerder geuite opvatting van het college dat een kunstenaar een vrijgevestigde ondernemer is en dat de gemeente geen taak heeft in het onder de marktprijs verschaffen van werkruimte? Zo ja, hoe denkt de Kunstwerkplaats een marktconforme prijs te betalen?

4. Maakt het college onderscheid tussen de condities van het bieden van werkruimte aan een zelfstandig werkende kunstenaar en een kunstenaarscollectief?

5. In de kadernota cultuurbeleid wordt een beleid aangekondigd op het gebied van ‘culturele vrijplaatsen’. Is dit beleid reeds geformuleerd en zo nee, wanneer is dat tegemoet te zien? Is de wethouder van mening dat zo’n beleid er dient te zijn alvorens op de een of andere manier ruimte wordt geboden aan de Kunstwerkplaats of enig ander kunstenaarscollectief?

6. In hoeverre is vestiging van de Kunstwerkplaats in andere gebouwen mogelijk, zoals Triton, de voormalige KIA garage aan de Bornerbroekseweg, de hal van Engberink of het Scheepvaarthuis?

Hoogachtend,

Israa Abdullatif
VVD-fractie
 

Archief
Terug naar vorige pagina