Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-03-2009  

CDA-vragen over diensverlening, communicatie...

 

 

Dienstverlening
De CDA fractie heeft meerdere malen de communicatie van het stadhuis aan de orde gesteld. De laatste keer dat wij hierover een vraag hebben gesteld was d.d. 17 november jl. Onze vraag betrof toen de procedure die gevolgd wordt ten aanzien van binnengekomen vragen en klachten per mail.

Helaas moeten wij constateren dat er tussen de procedure en de werkelijkheid enige discrepantie zit. Graag willen wij u een paar voorbeelden geven.

A. Brief over werkzaamheden in de ns-tunnel aan uw college gemaild d.d. vrijdag 5 december 2008, wordt als ontvangen geregistreerd op dinsdag 9 december 2008. Tot vandaag hebben wij geen reactie mogen ontvangen.
B. Brief over het landbouwverkeer door de stad naar het college gemaild d.d. woensdag 4 februari 2009, wordt als ontvangen geregistreerd op dinsdag 17 februari 2009.
C. Klachten per mail over het niet ontvangen van het gemeentenieuws via de weekkrant worden na een ontvangstbevestiging niet verder beantwoord.

Ook hebben wij geconstateerd dat na het verzenden van de gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen er de volgende dagen een extra drukte ontstaat bij de gemeentelijke loketten, waardoor er lange wachttijden zijn van meer dan 1,5 uur.

Wij stellen u hierbij de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte over deze gang van zaken?
2. Wat is de oorzaak van het grote tijdsverschil tussen ontvangst en registratie?
3. Is een flexibele/vervroegde openingstijd en/of extra loketten bij verwachte drukte een oplossing ter voorkoming van de lange wachttijden?
4. Is een heroverweging en verbetering van de vastgestelde procedure over klachten en meldingen niet op zijn plaats?
5. Wilt u in de procedure, extra aandacht besteden aan de bewaking van de beantwoording en de communicatie met en van de diverse afdelingen?

Godsdienstonderwijs
In de wet is geregeld dat het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. Ouders hebben het recht voor hun kinderen lessen godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs te vragen op openbare scholen. Deze facultatieve lessen onder schooltijd geven mede vorm aan het pluriforme karakter van het onderwijs en dragen bij aan het bevorderen van burgerschap in de Nederlandse samenleving.

Het Rijk stelt vanaf het schooljaar 2009/2010 geld beschikbaar voor leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs. Deze subsidie wordt verstrekt aan de betreffende humanistische dan wel religieuze organisaties of kerken. Op dit moment zijn gemeenten vrij om subsidie te verstrekken. De gemeente Almelo is daar in 2004 na een financiële heroverweging mee gestopt.

Onze vraag is:
Wilt u er bij het OPOA op aandringen met gebruikmaking van de nieuwe financiële mogelijkheden opnieuw levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden?

Meulenbeldlaan
De hele maand oktober 2008 was gepland voor het werkzaamheden aan de riolering. Dit soort werkzaamheden zorgen voor overlast maar omdat dit meestal maar een paar weken is, hebben de burgers daar begrip voor.

De werkzaamheden beslaan echter geen maand maar duren al meer dan een half jaar. En het werk is nog niet af. De Meulenbeldlaan is weer opengesteld voor het verkeer maar putten en de zijwegen kennen dusdanige hoogteverschillen dat die door veel auto’s te hoog zijn met schade als gevolg. “sluipverkeer” door de wijk is het gevolg.

Naast signalen over de verkeersveiligheid bereiken ons ook signalen dat de vertragingen niet worden gecommuniceerd met de buurt.
1. Wat is de reden van de vertraging?
2. Wanneer is het werk afgerond?
3. Waarom heeft u het niet gecommuniceerd?
4. Heeft u reacties van buurtbewoners gehad en wat heeft u hiermee gedaan?
5. Is het u bekend dat voetgangers en fietsers ernstige hinder ondervinden van de grote hoogte verschillen tussen trottoirs en wegdek en wegdek Meulenbeldlaan en de zijwegen?
6. Is het u bekend dat auto’s schade oplopen door de grote hoogte verschillen in wegdek tussen Meulenbeldlaan en zijwegen?

Archief
Terug naar vorige pagina