Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-01-2009  

PvdA vragen Ombudsman, Voedselbank...update


Ten aanzien van de wildgeleidewal gaf wethouder Kuiper te kennen dat er ter plekke onvoldoende ruimte is een wal aan te leggen. De gemeente gaat daarom de bestaande houtwal rigoreus aanpakken om deze in goede staat te brengen zodat het aanzicht op het XL Businesspark door aanwonenden wordt ontnomen.

Wethouder Kuik noemde de ontwikkeling rondom voedselbanken langzamerhand een hype. Zij geeft de voorkeur aan inkomensbeleid boven voedselhulp. Inmiddels is de Enschedese voedselbank wel begonnen om ook in Almelo pakketten aan minder bedeelden uit te geven. Almelo kent bovendien al jaren de tijdelijke hulp via de stichting De Boodschappenmand.
 

Vragen rondvraag PvdA

Uitvoering amendement Wildgeleidewal langs de A35
Op 3 juli 2007 heeft de raad een amendement aangenomen op het besluit bij het beeldkwaliteitsplan XL businesspark. U heeft daarop toegezegd dit in overleg met de betrokkenen (bewoners, eigenaren, waterschap, rijk, en RBT Businesspark) uit te voeren. Inmiddels zijn de Rijkswaterstaat- en de waterschapswerken ter plaatse nagenoeg afgerond. De wildgeleidewal ter hoogte van het Maatveld, zoals vastgelegd in het amendement, is er nog niet.
Kunt u vertellen of deze afstemming met betrokkenen heeft plaats gevonden en waarom de wal er nog niet ligt? Kunt u aangeven wanneer de wal er komt?

Voedselbank Almelo
Naar het nu lijkt heeft er een herstart van de voedselbank Almelo plaatsgevonden. De PvdA wil graag weten of het college contacten heeft met de voedselbank Almelo, en zo ja, waar deze contacten uit bestaan. Indien het college (nog) geen contact heeft met de voedselbank, dan vragen we het college om dit contact aan te gaan en daarbij te onderzoeken of en hoe mogelijke vormen van samenwerking mogelijk zijn.

Hagenpark
Vlak na de zomer heeft de PvdA een brief aan het college gestuurd over het Hagenpark en de aansluiting met Hof 88. Tot op heden is er nog geen antwoord gekomen. Kunt u aangeven waarom het antwoord zo lang op zich laat wachten en wanneer het antwoord wel komt?

CIZ - indicatiestelling
In het kader van de AWBZ-zorg is het mogelijk verschillende soorten van zorg aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze gaat onderzoeken of men daarvoor in aanmerking komt (indicatie). Een vorm van zorg is de ondersteunende begeleiding. Ondersteunende Begeleiding houdt in dat er hulp geboden wordt bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijkse leven. Minister Bussemaker is van plan om de OB af te schaffen of onder te brengen bij de WMO.

De voordelen van de OB op dit moment: Op dit moment is het voor de zorgvrager overzichtelijk voor waar men terecht kan voor OB. Men heeft dezelfde contactpersoon/instelling en dit is vertrouwd. De klant is bij de instelling in beeld.

Nadelen bij afschaf/ onderbrenging WMO: Onduidelijkheid bij de klant over hoe nu verder. Er zal belangrijke informatie omtrent de klant verloren gaan. Frustratie voor de klant om weer het hele verhaal te moeten doen bij andere instelling. Bij afschaf OB ontstaat een mogelijk isolement.

Beseft u dat hiermee wederom een kwetsbare groep gedupeerd wordt. Heeft u als gemeente iets tegen deze beslissing ondernomen? Hoe denkt u hiermee om te gaan, mocht het werkelijk zover komen?

Uitspraak Ombudsman
Op 5 januari 2009 heeft de Overijsselse ombudsman zijn oordeel gegeven over de klachten in de zaak Café de Rechter. Naar de opvatting van de PvdA is het oordeel van de ombudsman helder en laat geen misverstand bestaan over de zorgvuldigheidseisen. In de reactie van de gemeente (persbericht) wordt er gerept over een nieuwe juridische gedragslijn van Raad van State. In dit kader stelt de PvdA de volgende vragen:

In een persbericht laat u weten verrast te zijn door het oordeel van de ombudsman. Waar bent u precies over verrast aangezien de ombudsman een oordeel velt over de aspecten van bejegening?

In uw persbericht geeft u te kennen dat u de uitspraak van de ombudsman nog wilt bestuderen. Wanneer komt u met uw reactie op de uitspraak?

Als u de uitspaak nog wilt bestuderen, waarom geeft u nu al een scherp oordeel dat u zich niet kunt herkennen in de lijn van de ombudsman?

Mocht uw opvatting de juiste zijn dat de Raad van State een nieuwe juridische gedragslijn volgt in de procedures rond bestuursdwang: wat zou dit betekenen voor het oordeel van de ombudsman?


De fractie van de PvdA

Reacties in TC Tubantia over het antwoord van Weth. Kuik-Verweg over de voedselbank

Archief
Terug naar vorige pagina