Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-01-2009  

Nieuwjaarsbijeenkomst VVD

 

Dames en Heren.

Allereerst namens de fractie de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het grote voordeel van een nieuw jaar is dat, zodra de klok de laatste 12 slagen heeft laten horen op 31 december, we dan praten over vorig jaar en het vorige jaar was niet het meest succesvolle jaar in de Almelose geschiedenis, althans te oordelen naar de diverse Nieuwjaars -toespraken die we aangehoord hebben. Maar onze fractie wil niet het negatieve benadrukken zonder te kijken naar de positieve zaken die er ook in 2008 gebeurd zijn in onze stad.

Zonder de realiteit van het moment uit het oog te verliezen, was het jaar 2008 het jaar dat er drie zeer belangrijke plannen de Almelose gemeenteraad zijn gepasseerd, plannen die broodnodig zijn voor de toekomst van onze stad, zoals Binnenstad, Stadhuis en Waterrijk. Maar 2008 was ook het jaar van de start van de bouw van de ISPA, de realisatie van de bioscoop. En, dames en heren, ook de handhaving van Heracles-Almelo in de eredivisie mag niet onvermeld blijven.

De huidige situatie in de wereld noopt ons ertoe om dit jaar eens even goed in de spiegel te kijken, vooral waar de broodnodige ambities door de realiteit worden tegengewerkt.

Waar mogelijk moeten plannen versneld gerealiseerd gaan worden, vooral nu er, met het oog op een haperende economie, juist zorgvuldig en voortvarend gehandeld moet worden.

Onze fractie is dan ook van mening dat we investeringen naar voren moeten halen in plaats van voor ons uit te schuiven. We denken dan aan investeringen in de infrastructuur, bijv. de ondertunneling van de Gravenallee, die tot ieders verbeelding spreekt. Maar ook moeten we prioriteit blijven geven aan de broodnodige Binnenstadrenovatie.

Dames en heren, de stadhuis-discussie ligt achter ons, maar over de realisatie van Fortezza wordt in de markt zeer verschillend gedacht. Inmiddels is de start van de bouw een aantal keren uitgesteld en zoiets voedt de geluiden over afstel van dit project. Onze fractie wil daar op dit moment nog niet van uit gaan.

Maar het niet doorgaan van Fortezza zou het bouwen van het stadhuis op die plek in een stroomversnelling kunnen brengen. Geen man overboord dus, geen gezichtsverlies, alleen maar winst!

In dat geval zou Beter Wonen zijn renovatieplannen voor de Kloosterhof flat versneld kunnen realiseren, met als bijkomend voordeel dat de burgers van Almelo versneld bedrijvigheid gaan zien.

Datzelfde geldt voor andere open plekken in onze stad, bijv. het Kolkje. Laat de inwoners van Almelo zien dat we dit soort projecten voortvarend gaan aanpakken en ons niet alleen focussen op de grootschalige projecten.

In onze binnenstad de toekomst zichtbaar maken, daar gaat het om! Een treffend voorbeeld is de realisatie van de bioscoop, dat zijn de goeie signalen die we nodig hebben. Dat geeft Almelo en onze burgers moed! De schouders eronder dus!

Politiek bedrijven is keuzes maken,

Onze fractie was het onlangs van harte eens met de opmerking van de directeur van Beter Wonen, die onomwonden zei dat er voor wat Beter Wonen betreft geen sociale woningbouw in een wijk als Waterrijk hoeft te worden gerealiseerd.

Een standpunt dat onze fractie een half jaar eerder al had ingenomen. Beter Wonen wil zijn maatschappelijk kapitaal liever ingezet zien in de binnenstad of in de bestaande wijken, en wij zijn het daar van harte mee eens.

Als je vooraf zo’n keuze durft te maken, dan komt er een meer reële en verantwoorde exploitatie van Waterrijk in zicht.

Overigens heeft de realisatie van Waterrijk /Leemslagen alles te maken met de afspraken over woningbouw met de buurgemeenten. Onze fractie heeft de stellige indruk dat de interpretatie van deze afspraken door de ons omringende plattelandsgemeenten op zijn minst gezegd discutabel is.

Afspraak is bouwen voor eigen populatie, dat is heel wat anders dan wat er nu bijv. gebeurt in Wierden met de ontwikkeling van 1400 woningen in Zuidbroek.

De provincie moet nu als scheidsrechter gaan optreden tussen Netwerksteden en platteland in Twente, maar aangezien de CDA gedeputeerde Rietkerk daarover gaat, die in 2004 al dreigde met ingrijpen als de gemeenten er zelf niet zouden uitkomen (hij zei toen: “dan gaan we corrigeren”, mind you: 5 jaar geleden!) heeft onze fractie weinig vertrouwen in de uitkomst van dit proces.

Dames en Heren, ik wil het ook nog hebben over de integriteit van het lokale bestuur: College, Raad en ambtelijk apparaat. De fractievoorzitter van de PvdA wil, ik citeer hem: ‘de integriteit verder handen en voeten geven’. Ik vraag me wel af wat hij daar nu precies mee bedoelt. Maar onze fractie is van oordeel dat de opdracht die de Raad deze maand nog gaat geven aan een onafhankelijk onderzoeksbureau om het totale vergunningenbeleid van de gemeente Almelo over de laatste drie jaar breed te gaan onderzoeken, in eerste instantie voldoende moet zijn om vast te stellen of er werkelijk op dit gebied zoveel mis in onze stad is.

De onderzoeksresultaten kunnen aanleiding zijn om nader onderzoek te doen naar de integriteit van Raad, College en het gemeentelijk apparaat.

Een vergelijking met het recente BING onderzoek gaat dan op: eerst de feiten op een rij en dan eventueel verder onderzoek.

In mijn ogen kan De Raad nooit als een soort politiek klooster functioneren waarin de leden van de Raad alleen nog via een luikje naar de samenleving kijken. Juist het hebben van diverse wortels in de samenleving maakt de Raad een uitermate boeiend gezelschap.

Misschien in sommige opzichten wat kwetsbaar, maar in onze ogen moet die belangrijke afspiegeling van de samenleving altijd zo blijven en ieder voor zich heeft een gelofte afgelegd of een eed gezworen die borg staat voor persoonlijke integriteit! De VVD-fractie kent daaraan zeer veel waarde toe!

Het CDA vraagt zich af of de media wel voldoende hoor en wederhoor toepassen. Degelijke journalistiek moet daar ook in onze ogen altijd van uit gaan, maar dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de media zelf; de nadenkende burger selecteert zelf wel het nieuws op zijn werkelijke waarde.

Onze fractie vindt het veel belangrijker, dat de communicatie van gemeente naar burgerij op een kwalitatief hoog peil staat en daarin valt in onze stad nog wel een flinke slag te verbeteren.

Dames en heren, ik ga afronden. Met genoegen heb ik geconstateerd dat we als fractie in 2008 collegiaal gewerkt hebben, kritisch naar elkaar, maar altijd als eenheid.

Dat blijft ook zo in deze raadsperiode. We prijzen ons gelukkig met het feit dat er belangstelling is voor het VVD-fractiewerk bij jongere leeftijdsgroepen. We hebben een belangrijk pre-nataal verkiezingsjaar voor de boeg, en zijn ervan overtuigd dat we lokaal volgend jaar sterk uit de bus gaan komen. Ook voor onze fractie geldt: de schouders eronder!

Proost op het nieuwe jaar!

G.H. van Woudenbergh

Fractievoorzitter VVD

Fotoreportage (15 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina