Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-11-2008  

CDA fractie reageert op uitzending van ZEMBLA

 

Reactie CDA fractie naar aanleiding van de Zembla uitzending 24 november 2008

In de uitzending van Zembla worden diverse items benoemd. Eén facet wordt belicht en de rest laat men over aan de interpretatie van de kijker. Het programma bestaat uit een aaneenschakeling van beelden waar de feitelijke onderbouwing bij ontbreekt.

Onderzoek grondaankoop wethouder Sjoers
Met betrekking tot de gesuggereerde voordelige grondaankoop door wethouder Sjoers, zijn wij ervan overtuigd dat de aankoop van deze bouwgrond op een correcte wijze is verlopen.

In de memo van het college beantwoording van vragen naar aanleiding van Zembla d.d. 24 november spreekt het college eveneens uit dat deze grondaankoop op een legitieme wijze heeft plaatsgevonden.

De CDA fractie heeft er in het fractievoorzitteroverleg van 25 november jongstleden mede op aangedrongen om onderzoek te laten doen naar de inhoud van deze memo en aangegeven dat het presidium van de gemeenteraad dient te fungeren als opdrachtgever van het onderzoek.

Het fractievoorzitteroverleg heeft unaniem tot dit onderzoek besloten en formuleerde de volgende onderzoeksvraag:

Is de toelichting op de grondtransactie zoals in de memo geformuleerd:

A. volledig

B. juist en

C. zijn er andere relevante factoren die een ander licht werpen op de kwestie die in deze toelichting buiten beschouwing zijn gelaten en zo ja welke?

In week 47 selecteert het presidium een onderzoeksbureau. Uiterlijk 9 december zijn de resultaten van het onderzoek bekend en worden ze aangeboden aan de raad. Behandeling verantwoording en resultaten onderzoek zullen geagendeerd worden voor de reguliere raad van 16 december aanstaande.

Onderzoek vergunningverlening
Op 18 november 2008 heeft de raad van Almelo al besloten een onderzoek te doen naar de kwaliteit van besluitvorming wat betreft vergunningverlening en handhaving in Almelo.

Het doel van het onderzoek is tweeledig te weten
ten eerste wil de raad inzicht in het proces van vergunningverlening en de handhaving vanuit het perspectief van de aanvragers, burgers, ondernemers en instellingen. Dit betekent dat het onderzoek moet laten zien in hoeverre de behandeling van vergunningaanvragen en vervolgens het handhaven, vraaggericht en proactief is. Tevens moet het onderzoek laten zien of dit proces integer, rechtmatig, doelmatig en doeltreffende verloopt. 

ten tweede wil de raad weten hoe het proces van vergunningverlening en handhaving en eventueel het gedogen, in lijn is met het onderliggende beleid en beleidsdoelstellingen. Bij onderliggend beleid denkt de raad aan het Masterplan, de programmabegrotingen 2005 tot en met 2008 en het meerjarenontwikkelingsprogramma.

Bij een aantal aanvragen van een vergunning leidt dit tot ergernissen bij de aanvrager. Gaat het om incidenten of is dit meer van structurele aard. Alleen een extern, onafhankelijk uitgevoerd onderzoek kan antwoord geven op deze vraag. De CDA fractie heeft daarom ook ingestemd met het onderzoeksvoorstel. Zie raadsvoorstel, onderzoeksopzet en debatinzet CDA fractie.


De CDA fractie ziet de onderzoeksresultaten van beide onderzoeken vol belangstelling maak ook met vertrouwen tegemoet.Met vriendelijke groet,CDA fractie

Archief
Terug naar vorige pagina