Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-11-2008  

College reageert op uitzending ZEMBLA

 

PERSBERICHT


Almelo, 24 november 2008
Reactie op uitzending Zembla

Gisteravond werd een uitzending van het tv-programma ‘Zembla’ gewijd aan het gijzelingsincident dat op 16 juni plaatsvond in Almelo. Het gemeentebestuur werd benaderd om hieraan mee te werken. In een schriftelijke reactie heeft de gemeente laten weten niet in te kunnen gaan op een interviewverzoek zolang de zaak rond de gijzeling onder de rechter is. De gemeente heeft tegelijkertijd wel aangeboden om aanvullende vragen te beantwoorden en om behulpzaam te zijn bij het controleren van de relevante feiten. Hier is door Zembla niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. Dit heeft helaas geleid tot een programma waarin een eenzijdig beeld is geschetst van de wijze waarop de gemeente Almelo bestuurd wordt. Dit heeft tot veel vragen geleid van burgers, medewerkers en de pers. Het college voelt zich daarom geroepen om een reactie te geven op een aantal punten.

Meten met twee maten
Het college herkent zich niet in de suggestie dat er in Almelo wordt gemeten met twee maten. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld, maar de praktijk wijst uit dat niet alle gevallen gelijk zijn. Op dit punt zou de gemeente meer inzicht kunnen geven in lopende procedures en in welke afwegingen men maakt. De gemeenteraad heeft inmiddels opdracht gegeven voor een breed onderzoek naar de kwaliteit van beleidsuitvoering, waarin dergelijk zaken aan de orde zullen komen. De uitkomsten van dit onderzoek worden rond de zomer van 2009 verwacht. Als zaken niet goed verlopen, wil Almelo daar van leren voor de toekomst.

Voorbereidingsbesluit
Na de vaststelling door de gemeenteraad van het Masterplan Almelo in 2004 is het binnenstadsplan opgesteld en vervolgens vastgesteld in 2006. Om uitvoering te kunnen geven aan de ambities van het binnenstadsplan heeft de gemeente de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) gevestigd op een belangrijk deel van de binnenstad. Daarnaast heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening in afwachting van een nog op te stellen ontwerp-bestemmingsplan. Concreet betekent dit dat de gemeente nieuwe ontwikkelingen kan toetsen aan de nieuwe plannen en vergunningsaanvragen kan aanhouden. Dit is een gebruikelijk aanpak die ook in andere steden wordt toegepast. Het pand waarin café De Rechter zich heeft gevestigd viel binnen de werking van dit voorbereidingsbesluit.

Grondtransactie wethouder Sjoers
In de uitzending van het tv-programma ‘Zembla’ is gesuggereerd dat wethouder Sjoers bevoordeeld is bij de aankoop van een kavel in de Almelose wijk Kollenveld. Wethouder Sjoers stond destijds op de lijst als belangstellende voor een kavel in dit gebied.
Wethouder Sjoers is rechtstreeks benaderd door de eigenaar (Bonthuis) die hem een perceel aanbod. De heer Sjoers heeft hier geen gebruik van gemaakt omdat hij de aangeboden kavel te groot vond. Het stuk grond werd aangekocht door de heer Kees Smit, die het stuk vervolgens opdeelde in meerdere kavels en weer doorverkocht aan derden, waaronder wethouder Sjoers. Dit heeft de wethouder gemeld aan het college en bij het bepalen van de grondprijs is een prijs vastgesteld conform de gemeentelijke grondprijzen. De resterende kavels heeft de heer Smit verkocht aan een projectontwikkelaar die de kavels weer doorverkocht aan particulieren tegen marktconforme prijzen. Bij deze transactie was geen sprake van een gevestigde Wet Voorkeursrecht Gemeente en het was daarmee geen gemeentelijke aangelegenheid.

Archief
Terug naar vorige pagina