Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-11-2008  

Besluitenlijst B&W 19-11-2008

 

Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders van Almelo d.d. 18 november 2008

Aanwezig: Drs. M.A.J. Knip, burgemeester, mr. J. van de Maat, loco-secretaris, J.M.M. Kuik-Verweg, A. Sjoers, drs. R.J.M. van Broekhoven, B. Kuiper, drs.T.J. Schouten wethouders en A. Oost, communicatie

Afwezig: mr. G.A. de Haan, secretaris

ALGEMEEN

1. Vaststelling besluitenlijst d.d. 11 november 2008.

De besluitenlijst vast te stellen.
Terugmelding (v.k.a.)

2. Raadsvergaderingen en informatiebijeenkomsten

3. Uitnodigingen
Te handelen zoals op de uitnodigingen vermeld.

VOORSTELLEN

WONEN

4. VB
08/32944 Aankoop woonhuis Appelstraat 17 t.b.v. complex Almeline/LOC-23.

1. Onderhands aan te kopen van de heer E. Demircan en mevrouw N. Ozdemir, beide wonende Appelstraat 17 te Almelo, het woonhuis met aanbouw, afdak, schuur/berging, ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Appelstraat 17 te Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt Almelo, sectie A, nummer 4345 (geheel), groot 92 m², voor een koopsom van in totaal € 182.000,- k.k., één en ander overeenkomstig de voorwaarden en condities zoals opgenomen in onderliggend besluit met nummer 2008/32954.
2. Het onroerend goed in te brengen in het gemeentelijk grondbedrijf, complex Almelineterrein/LOC-23, complexnummer 38.
3. Verkopers middels onderliggende ontwerpbrieven informeren.

Toelichting voor openbare besluitenlijst:
Voor de herontwikkeling van stationsomgeving Kerkelanden is het van belang dat de gemeente de gronden binnen dit gebied verwerft. Omdat de woning Appelstraat 17 binnen dit gebied gelegen is, is het wenselijk om over te gaan tot aankoop van deze woning.

5. VB
08/31946 Aankoop woonhuis Appelstraat 23 t.b.v. complex Almeline/LOC-23.

1. Onderhands aan te kopen van de familie Ozdemir, wonende Appelstraat 23 te Almelo, het woonhuis met aanbouw, afdak, schuur/berging, ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Appelstraat 23 te Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt Almelo, sectie A, nummer 6448 (geheel), groot 98 m², voor een koopsom van in totaal € 177.500,- k.k., één en ander overeenkomstig de voorwaarden en condities zoals opgenomen in onderliggend besluit met nummer 2008/31959.
2. Het onroerend goed in te brengen in het gemeentelijk grondbedrijf, complex Almelineterrein/LOC-23, complexnummer 38.
3. Verkoper middels onderliggende ontwerpbrieven informeren.

Toelichting voor openbare besluitenlijst:
Voor de herontwikkeling van stationsomgeving Kerkelanden is het van belang dat de gemeente de gronden binnen dit gebied verwerft. Omdat de woning Appelstraat 23 binnen dit gebied gelegen is, is het wenselijk om over te gaan tot aankoop van deze woning.

6. VB
08/31745 Aankoop woonhuis Appelstraat 31 t.b.v. complex Almeline/LOC-23.

1. Onderhands aan te kopen van de heer C. Igriboz en mevrouw N. Durmus, beide wonende Appelstraat 31 te Almelo, het woonhuis met aanbouw, overkapping, schuur/berging, garage/berging, binnenplaats, ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Appelstraat 31 te Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt Almelo, sectie A, nummer 5152 (geheel), groot 139 m², voor een koopsom van in totaal € 250.000,- k.k., één en ander overeenkomstig de voorwaarden en condities zoals opgenomen in onderliggend besluit met nummer 2008/31991.
2. Het onroerend goed in te brengen in het gemeentelijk grondbedrijf, complex Almelineterrein/LOC-23, complexnummer 38.
3. Verkopers middels onderliggende ontwerpbrieven informeren.

Toelichting voor openbare besluitenlijst:
Voor de herontwikkeling van stationsomgeving Kerkelanden is het van belang dat de gemeente de gronden binnen dit gebied verwerft. Omdat de woning Appelstraat 31 binnen dit gebied gelegen is, is het wenselijk om over te gaan tot aankoop van deze woning.

VEILIGE GEMEENTE

WERKEN

SAMENLEVEN

7. SML
08/31323 Ondertekening convenant “Assist”

Wethouder Kuik-Verweg en mr. G.A. de Haan te machtigen om namens B&W van Almelo het convenant “Assist” te tekenen. In het convenant wordt de intentie uitgesproken het programma “Assist” uit te voeren tot augustus 2009 en na deze pilotperiode het programma als regulier programma uit te voeren.

Toelichting voor openbare besluitenlijst:
De gemeente Almelo ondertekent een convenant voor “Assist” op 29 november 2008. Andere ondertekenaars zijn ROC van Twente en BVO Heracles. In het convenant spreken de partijen de intentie uit het programma “Assist” uit te voeren tot augustus 2009 en na deze pilotperiode het programma als regulier programma uit te voeren. “Assist” is een beroepskeuzeprogramma met als doel voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het programma is bedoeld voor jongeren die moeite hebben een opleiding met een diploma af te sluiten dan wel de school verlaten zonder startkwalificatie dan wel moeite hebben een juiste beroepskeuze te maken.

MENSEN VOOR ELKAAR

8. SEZ
08/33092 Reactie verzoek tariefswijziging HH2.

1. Niet instemmen met het verzoek van de stichting Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente om aanpassing van de overeenkomst omtrent Hulp bij het Huishouden.
2. De stichting hierover te informeren conform de bijgevoegde brief.

Toelichting voor openbare besluitenlijst: de stichting Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente heeft een verzoek gedaan voor aanpassing van de overeenkomst (tariefsaanpassing) omtrent Hulp bij het Huishouden op grond van onvoorziene omstandigheden. Hiermee wordt niet ingestemd aangezien de door de stichting genoemde omstandigheden waren te voorzien dan wel de genoemde argumenten niet als steekhoudend zijn aangemerkt. De stichting wordt hierover per brief geïnformeerd. Bij brief van 6 oktober 2008 is de stichting medegedeeld dat het huidige raamcontract onder de reeds overeengekomen voorwaarden formeel is verlengd tot en met 31 december 2009.

9. SML
08/16103 Invoering VIS2 (Vangnet Informatie Samenwerkings Systeem).

1. Instemmen met het treffen van voorbereidende maatregelen voor het in gebruik nemen van het cliëntvolgsysteem Vangnet Informatie- en Samenwerking Systeem (VIS2) in het jeugdzorgvangnet in relatie tot de vorming en inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
2. Subsidie aanvragen bij de provincie Overijssel in het kader van de regeling “ondersteuningsaanbod invoering VIS2” door middel van bijgaande conceptbrief voor een bedrag van € 58.755 voor de voorbereiding- en invoeringskosten van VIS2.
3. In verband met de regionale samenwerking VIS2 de ondersteuning laten uitvoeren door Bureau Synestesia Ketenpartner en dientengevolge in deze specifieke situatie geen aanbesteding doen voor de levering van diensten conform artikel 3.3.1 van het Handboek Inkoop.
4. Instemmen met de in dit voorstel genoemde netwerkpartners die binnen de gemeente Almelo met VIS2 gaan werken;
5. Het hoofd van de afdeling Samenleving opdracht te geven voor 1 januari 2009 met deze partijen overeenstemming te bereiken over de tekst van een samenwerkingsconvenant /convenant gegevensuitwisseling waarin nadere afspraken worden gemaakt over het gebruik en de verdere ontwikkeling van VIS2 in het jeugdzorgvangnet in de gemeente Almelo;
6. Instemmen met 1 april 2009 als streefdatum voor het gezamenlijk in gebruik nemen van VIS2;
7. De jaarlijkse exploitatiekosten ad € 18.080,-- met ingang van het boekjaar 2009 dekken uit de middelen die door de raad in de programmabegroting 2009 beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van beleidsintensivering voor de ontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin.
8. De kosten ten aanzien van functioneel beheer en administratieve ondersteuning van VIS2, ad € 36.640,-- met ingang van 2009 dekken uit de middelen die door de raad jn de programmabegroting 2009 beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van beleidsintensivering voor de inrichting en ontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin.
9. De raad voorstellen de begroting bij verzamelbesluit aan te passen.

Toelichting voor openbare besluitenlijst:
De gemeente Almelo gaat samen met de netwerkpartners werkzaam op het gebied van jeugdzorg het signalering- en registratiesysteem VIS2 gebruiken. In het voorjaar van 2009 moet het systeem klaar zijn voor gebruik. VIS2 staat voor Vangnet Informatie SamenwerkingSysteem en is een geautomatiseerd systeem die op eenvoudige wijze bijdraagt aan een efficiëntere en effectievere onderlinge samenwerking tussen instellingen. Regievoering en monitoring kan door VIS2 verbeterd worden in situaties waarin meerdere instellingen werken rondom dezelfde jongeren. VIS2 is een uitstekend instrument voor de signalering en de samenwerking van het lokale jeugdnetwerk met provinciale en regionale partners daarin. Het komend half jaar wordt het systeem gebouwd en getest.

OMGEVING

BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING

10. ID
08/32909 Mei- en septembercirculaire 2008.

1. Kennis te nemen van de mei- en septembercirculaire 2008 voor wat betreft de ontwikkeling van het gemeentefonds over de jaren 2008, 2009 en verdere jaren;
2. De raad voor te stellen de financiële consequenties van de meicirculaire 2008 voor het jaar 2008 te verwerken in de begroting 2008, waarbij een nadelig saldo van € 265.434 ten laste van de algemene reserve wordt gebracht;
3. De raad voor te stellen de financiële consequenties van de septembercirculaire 2008 voor het jaar 2008 te verwerken in de begroting 2008, waarbij een voordelig saldo van € 283.363 ten gunste van de algemene reserve wordt gebracht;
4. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de meicirculaire 2008 voor het jaar 2009, zoals deze betrokken zijn bij de programmabegroting 2009 en verwerkt in de begroting 2009;
5. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de septembercirculaire 2008 voor het jaar 2009 en de effecten hiervan te betrekken bij het opstellen van de voorjaarsnota 2009, waarbij een onzekerheid in acht wordt genomen ten aanzien van de hoogte van de algemene uitkering als gevolg van de financiële crisis.

Toelichting voor openbare besluitenlijst:
Op basis van de meicirculaire 2008 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is in 2008 sprake van een nadelig saldo op de algemene uitkering van € 265.434. De septembercirculaire 2008 daarentegen komt uit op een voordelig saldo van € 283.363. In totaal is in 2008 sprake van een voordelig saldo van € 17.929 op de algemene uitkering. Voorgesteld wordt dit saldo te verrekenen met de algemene reserve. In 2009 wordt op basis van de mei- en septembercirculaire 2008 eveneens een voordelig saldo verwacht op de algemene uitkering. Dit saldo is ten aanzien van de financiële consequenties van de meicirculaire al betrokken bij de programmabegroting 2009 en verwerkt in de begroting 2009. Voor het overige deel dat uit de septembercirculaire komt, wordt deze betrokken bij het opstellen van de voorjaarsnota 2009, waarbij een onzekerheid in acht moet worden genomen ten aanzien van de hoogte van de algemene uitkering als gevolg van de financiële crisis.

11. ID
08/29853 Europese aanbesteding Gas.

1. In te stemmen met het opstarten van een Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van aardgas in de periode 2010 t/m 2012 voor alle gemeentelijke aansluitingen.
2. In te stemmen met gezamenlijke uitvoering van deze procedure met 13 Twentse gemeenten.
3. In te stemmen met opdrachtverlening aan ondersteunend advies bureau Energie Makelaar, om deze aanbestedingsprocedure en de vervolgacties (clicken) te begeleiden/ondersteunen.
4. In te stemmen met de vorming van een “clickteam” bestaande uit de heren G. Baan (Rijssen-Holten), B. Hooge Venterink (Hellendoorn), H. Nijhuis (Hengelo), R. van de Woning (Twenterand) en F. Koolhof (Enschede) die namens de 13 gemeenten de “dagelijkse” contacten onderhouden met de adviseur en de leverancier.
5. Het clickteam te machtigen om namens de deelnemende gemeenten de door het adviesbureau aangegeven koopmomenten te effectueren.

Toelichting voor openbare besluitenlijst:
Het college besluit om in te stemmen met het opstarten van een Europese aanbestedingsprocedure voor aardgas voor de periode 2010 t/m 2012 en deze Europese aanbesteding samen met 13 Twentse gemeenten uit te voeren. Op 31-12-2009 eindigt de huidige overeenkomst met Electrabel voor de levering van aardgas voor alle aansluitingen van de gemeente Almelo. Gezien de afname en geschatte opdrachtsom valt deze aanbesteding onder het regime van de Europese aanbestedingsrichtlijn die in Nederland door middel van het Bao is geëffectueerd. Net als voor de periode (2005 t/m 2009) is een ambtelijke projectgroep geformeerd om deze aanbesteding met 13 Twentse gemeenten samen uit te kunnen voeren. Daarbij ondersteund door een op de energiemarkt gespecialiseerd bureau. Door deze werkwijze trachten de gemeenten te besparen op proces- en inkoopkosten.

12. PBZ
08/32754 Klachtrecht.

Aangehouden.

13. BC
08/33542 Openbare D-lijst d.d. 18 november 2008.

De openbare D-lijst d.d. 18 november 2008, te bekrachtigen.

14. BC
08/34117 Denizli reis 23-26 november 2008.

Een bestuurlijk bezoek te brengen aan de partnergemeente Denizli van 23 tot en met 26 november 2008.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De samenwerking met de partnergemeente Denizli berust op een samenwerkingsprotocol (Twinning Agreement) voor de periode 2007 tot en met 2009. In dit samenwerkingsprotocol zijn concrete projecten gedefinieerd. Tijdens het bestuurlijk bezoek aan Denizli wordt de voortgang besproken van de projecten. De reis heeft mede tot doel nieuwe thema’s en projecten voor het samenwerkingsprotocol na 2009 te identificeren.

15. PERS EN PUBLICITEIT

16. RONDVRAAG.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 november 2008
de secretaris, de burgemeester,

SB/2008/31482
Beslissing op bezwaar tegen kapvergunning voor 4 linden aan de Albardastraat in Aadorp.

Het bezwaar van mevrouw R.G. Bijen (mede namens andere ondertekenaars) tegen het verlenen van een kapvergunning voor 4 linden in de Albardastraat in Aadorp, conform het advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften en op grond van de daarin genoemde argumenten, ongegrond te verklaren en na heroverweging de kapvergunning ongewijzigd in stand te laten.

Mevrouw R.G. Bijen conform de bijgevoegde conceptbrief te berichten.

SEZ/2008/29176
Vaststelling jaarrekening 2007 SEA.

 De financiële bijdrage aan de Stichting Evenementen Almelo (SEA) voor het jaar 2007 vast te stellen op € 47.000
 SEA te berichten overeenkomstig bijgevoegde brief

SML/2008/17984
Concertzaal Stadhuis.

Aan de oratoriumvereniging Toonkunst een brief te sturen als antwoord op hun initiatief om in plaats van een vlakke vloertheater in het stadhuis een concertzaal voor klassieke muziek met een capaciteit van 800 zitplaatsen te realiseren. Wij antwoorden aan Toonkunst dat wij in Almelo geen markt zien voor een concertzaal met een capaciteit van 800 mensen en dat bovendien in de begroting 2008 geen middelen opgenomen zijn voor de realisering van een vlakke vloertheater.

ROM/2008/32806
Beschikking Wet milieubeheer in ontwerp, Bovrie B.V., Slachthuiskade 30 te Almelo.

Bovrie B.V. in principe vergunning ingevolge artikel 8.4 Wet milieubeheer te verlenen voor het in werking hebben van een keukenproductie-, keukenassemblagebedrijf annex spuitinrichting op het perceel Slachthuiskade 30 te Almelo.

ROM/2008/32198
Deelname aan Flag Market Competition in Preston.

Deel te nemen als jurylid aan de Flag Market Competition (ontwerpwedstrijd) in Preston, Engeland door mevrouw K. Korten, coördinator van het team ROM/ROV/SRO.

ROM/2008/30172
Beslissing op bezwaar inzake de bouwvergunning Bornerbroeksestraat 28.

1. Het bezwaar van G.M. Hartkamp, mede namens P. Dooren, M. Dooren, E.C.G. Cornelissen, H.J. Voerman, H.G. Bokdam, M. Schwartz, R. Muller, B. Drosten, H. Hof, S. van der Wal, M. Haakmeester, B. de Vries, P. Bronkhorst, H. Brouwers, F.G. Smid, G.J. Oosterloo, S. Classen, M. v/d Meij, Fam. Bouma, Dhr/Mw. Sahertian, Mw. Bokdam, F. Zipper, Dhr./Mw. Lenderink, Mw. Jonkman, F. Gerritsen, T. de Vries, D. Smit, D. Simons, Dhr./Mw. Oolbekkink, Dhr./Mw. Gerrits, R.F. Bremer, P. Schelfhorst, J. Heideman, H. Dijkslag, M.E. Dijkslag, Dhr./Mw. Veldhuis, Dhr./Mw. Brigitte, Dhr./Mw. Bolk, Dhr./Mw. Tuparia, Dhr./Mw. Elhorst, R.M. Picouly, M. Huijsman, G.M. Schumer, M. Bolk- Kansen, Familie Tuparia, H.J. Elhorst-Bloemhorst, Mevr. I. Meulenbeld, Dhr/Mw. Leemhuis, P.J.B. Bronkhorst, L. Ebbers, Dhr./Mw. Sahertian-Resink, C. Mensink – De Bruin, A. Emmens, H. Brouwers-Slotboom en A. C. Vader gericht tegen de bouwvergunning voor een interne verbouwing van het pand op het perceel Bornerbroeksestraat 28, niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaar van G.M. Hartkamp namens R. Kuipers, B. Lenderink, de heer Hammink, mevrouw Go, H.W. Seckel, N. Wolthuis de Jong, D.I. Wolthuis, U. Ugur, A.C. Smit, B. de Vries en R.Torny gericht tegen de bouwvergunning voor een interne verbouwing van het pand op het perceel Bornerbroeksestraat 28 te Almelo ongegrond te verklaren en daarmee het bestreden besluit in stand te laten.

ROM/2008/29943
Duurzaam inkopen: leveranciersonderzoek.

Het College besluit in het kader van duurzaam inkopen volgens de criteria van Senter Novem:
- om een afstudeerder van de Erasmus Universiteit een onderzoek uit te laten voeren onder onze leveranciers;
- om daarmee onze doelstellingen op het gebied van duurzaam inkopen aan te geven bij onze leveranciers;
- om daarmee inzicht te krijgen hoe duurzaam de Gemeente Almelo nu al inkoopt.

VH/2008/32247
Beslissing op bezwaarschrift van Driehoek Advocaten.

1. Het bezwaarschrift van Driehoek Advocaten tegen het toepassen van bestuursdwang inzake de ontmanteling van een hennepkwekerij, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren;
2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;
3. Driehoek Advocaten door middel van de bijgevoegde brief van deze besluiten in kennis stellen.

Archief
Terug naar vorige pagina