Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-11-2008  

VVD-plan voor culturele invulling stadhuis

 

PERSBERICHT  14-11-2008:

Invulling “Oude Stadhuis”

Tijdens de tweede termijn van de Behandeling van de Begroting 2009 werd er door de VVD een motie ingediend, die vraagt om een onderzoek naar mogelijkheden om een interessante invulling te realiseren bij het hergebruik van het huidige Stadhuis.
Als gevolg van de tijdsdruk kreeg deze motie onvoldoende aandacht, maar gezien de interessante aspecten van de mogelijkheid om hier te zijner tijd een geweldige publiekstrekker te realiseren werd deze motie wel Raadsbreed gesteund.

De motie werd opgesteld ter ondersteuning van een initiatief van een aantal Almeloërs die allen bestuursfuncties bekleden bij diverse organisaties die zich bezighouden met de historie van onze Stad, of het versterken van wezenlijke elementen in onze samenleving.
Te denken valt aan het Stadsmuseum, Stadsherstel, Historische Kring Stad en Ambt Almelo en de Stichting Cultuurhistorische Evenementen (CHE).
Zij ontwikkelden een gedachte die toegelicht wordt in de bijgaande notitie.
Daarnaast dragen zij het idee aan ook te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de Stichting Indigo ruimte te bieden voor realisering van betere expositie mogelijkheden in combinatie met het realiseren van een Centrum voor moderne kunst. Ook zou gedacht kunnen worden aan de al lang levende gedacht om een Museum voor het Recht te realiseren en zou de huidige Burgerzaal waarschijnlijk grote kansen bieden om met acceptabele investeringen omgebouwd te worden tot Vlakke Vloertheater.

De VVD fractie vindt dit initiatief dusdanig waardevol dat zij het graag in een motie heeft verwoord waarin het College wordt verzocht voor de behandeling van de Voorjaarsnota in juni 2009 een onderzoek af te ronden, waaruit de haalbaarheid van dit voorstel moet blijken.
De waardering van dit initiatief blijkt vooral ook uit de raadsbrede steun voor deze motie.

Op deze wijze moet het mogelijk zijn een brede publiekstrekker in het circuit van de binnenstad te realiseren, waar met recht verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden worden.

VVD fractie – november 2008.
Henk A. Sijgers


Het Plan
Deelbestemming huidige stadhuis na realisatie van het nieuwe stadhuis - Bedrijfsverzamelgebouw voor Cultuur Historie etc. (misschien niet een juiste benaming) Na verwezenlijking van het nieuwe stadhuis kan er een nieuwe bestemming worden gegeven aan het huidige stadhuis, met name aan de kelderverdieping, de “parterre” en eventueel de eerste etage .

De invulling zou kunnen bestaan uit:
1. verplaatsing van het stadsmuseum
2. vestigen van een “museum van het recht”
3. tentoonstellingsruimte voor Stichting INDIGO
4. ruimte voor het historisch informatiepunt
5. ruimte voor de stichting Hist.Kring Stad en ambt
6. ruimte voor de Kunstuitleen
7. ruimte voor kreatiefcentrum
8. ruimte Stichting Stadsherstel Almelo
9. ruimte(n) voor andere stichtingen of verenigingen die zich bezighouden met cultuur/historie

Overwegingen:
De onder de punten 1 t/m 6 genoemde Stichtingen ontvangen subsidie van de gemeente Almelo, concentratie zou kosten verlagend kunnen zijn, er hoeven immers niet meerdere locaties te worden geëxploiteerd.
De thans in gebruik zijnde locaties kunnen worden afgestoten.
Secretariaten kunnen gebruik maken van centrale faciliteiten.
Het kiezen voor de locatie”Oude Stadhuis” brengt stichtingen die zich bezighouden met cultuur en/of historie onder een dak, uitwisseling van kennis wordt hierdoor gemakkelijker.
De entree van het oude stadhuis is representatief
Het stadsmuseum is verlost van chronisch ruimtegebrek en krijgt de kans schooljeugd te informeren over de historie van Almelo etc.
Tentoonstellingen komen nog beter tot hun recht.
Het stadsarchief hoeft niet verplaatst te worden
Realisatie van een ”Museum van het Recht” is voor Almelo eigenlijk een MUST, immers rechtspraak is al eeuwenlang met Almelo verweven.
Juridisch geïnteresseerden kunnen naar Almelo komen voor onderzoek.
Het organiseren van tentoonstellingen bv. door Indigo op een centrale locatie is een hernieuwde uitdaging Indigo heeft zijn bestaansrecht bewezen.
Invulling van de kelderverdieping, de parterre en eventueel de eerste verdieping voor cultuur historische initiatieven staat realisatie van appartementen of andere bestemmingen op de overige verdiepingen van het stadhuis niet in de weg. Immers de daar uit voortvloeiende activiteiten veroorzaken geen geluidsoverlast noch zijn deze ordeverstorend.

A.M. Wiegman
J. van Kooij
A.C.M. van den Biggelaar
M. Westenberg
H.Th.A. van Boxtel


MOTIE INVULLING OUDE STADHUIS:

De Gemeenteraad van Almelo, in vergadering bijeen d.d.5 en 6 november 2008

Constateert:
- dat uit gesprekken met plaatselijke Belangengroeperingen blijkt dat diverse
- instellingen op gebied van Cultuur,Kunst en Historie kampen met ruimtenood,
- dan wel behoefte hebben aan een centrale locatie om zich nadrukkelijker te kunnen
- presenteren. Daarbij valt te denken aan o.a. de Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo,het Stadsmuseum,Stadsherstel en CHE.

Is van mening dat:
- het tezijnertijd leegkomende huidige Stadhuis een uitstekende locatie zou kunnen
zijn voor het realiseren van een Centrum voor Kunst en Historie,
- daarin deze aandachtsgebieden nadrukkelijk een plek zouden kunnen vinden,waardoor verleden, heden en toekomst verbonden worden
- Almelo daardoor een publiekstrekker zou kunnen realiseren die op deze locatie ook een grote meerwaarde zou hebben voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad
- De Gemeente Almelo daarin als eigenaar van het onroerend goed een belangrijke coördinerende rol zou kunnen vervullen

Verzoekt het College
- uiterlijk voor de Voorjaarsnota 2009 met een notitie te komen waarin de
haalbaarheid van deze gedachte wordt onderzocht en hierbij de mening van de belanghebbende groeperingen te betrekken

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD

PvdA

CDA

Sp

GroenLinks

ALA

D66

AOV

CU

LA

Archief
Terug naar vorige pagina