Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-11-2008  

ALA vragen: uitgaven Personel Rapid Transport

 

Vragen van ALA voor vragenhalfuur raad dd 18 november 2008

Tijdens de begrotingsbehandeling werd door ALA vastgesteld dat er geen middelen gevraagd werden voor verder onderzoek naar transportsystemen.
Wethouder Sjoers beaamde dit, maar stelde dat er nog wel een gesprek met betrokkenen zou plaatsvinden.
In de besluitenlijst van B&W dd 11 november j.l. staat dat er ruim 23.000 euro bij de regio vrijvalt en beschikbaar gesteld wordt aan de gemeente Almelo.
B&W stellen voor om voornoemd restantbedrag te bestemmen voor verdere studie naar een mogelijke realisatie van het openbaar vervoer systeem Personal Rapid Transit (PRT) in Almelo. Dit studietraject vindt plaats binnen het EU-project CityNetMobil, aansluitend op het EU-project CityMobil. Almelo zet hierin haar deelname voort.

Vragen
1. Waarom heeft ALA een verkeerd -om niet te zeggen misleidend -antwoord gekregen op haar vraag tijdens de begrotingbehandeling?
Het was toen al bekend dat er 23.000 van de regio richting Almelo zou komen, want de nota aan het college is van 21 oktober 2008,dus ruim voor de begrotingsbehandeling.

2. Hoe kunt u, zonder dat de Raad hierover gesproken heeft,en zonder dat de Raad enig inzicht heeft, een simpele begrotingswijziging voorstellen voor een onderwerp dat de gemoederen in Almelo sterk bezig houdt?

3. Wanneer krijgt de Raad openheid van zaken en informatie over deze plannen

4. Wanneer komt dit onderwerp op de Raadsagenda?

5. Kunt u toezeggen en bevestigen, dat er vooruitlopend op de discussie in de Raad geen middelen aan dit project besteed worden?

G. StorkVOORGESCHIEDENIS:

1.

Geachte heer Stork,

Ik ben benaderd door Patrick W... (afd. financiële dienstverlening) met het verzoek om u informatie te verschaffen over de financiering van de PRT-studie. Wethouder Sjoers heeft tijdens de raadsvergadering meegedeeld dat de gemeente Almelo destijds € 35.000,- beschikbaar heeft gesteld en dat het gehele onderzoek ca. € 140.000,- heeft gekost. De financiering hiervan ziet er als volgt uit.
Het onderzoek in Almelo is een subsidieproject geweest dat valt onder de richtlijnen van SenterNovem (innovatiecentrum vallend onder regie van ministerie van E.Z.). Aan het project heeft naast de gemeente Almelo ook de TU Delft een eigen bijdrage ingebracht, zijnde € 25.000,-. Beiden hebben 56 % subsidie op hun eigen bijdrage ontvangen. Dit betekent dat het totale budget er als volgt uit zag :
Eigen bijdrage TU Delft : € 25.000,-
subsidie (56 %) : € 31.482,-
Eigen bijdrage gemeente Almelo : € 35.000,-
subsidie (56%) : € 48.116,-
Totale budget : € 139.958,-

Met onze eigen bijdrage van € 35.000,- hebben wij dus in totaal een onderzoek van ca. € 140.000,- kunnen financieren. Anders vertaald zou gesteld kunnen worden dat de gemeente daardoor in feite een subsidie van ca. 75 % heeft ontvangen. Het TU-Delft gedeelte is namelijk volledig aan de PRT-studie Almelo besteed.

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd. Indien u nog aanvullende vragen heeft, verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Hans V...
Verkeer en Vervoer
Gemeente Almelo
0546-541111

2. 
Bij de gegrotingsbehandeling heeft ALA het volgende naar voren gebracht:
” Voor de monorail of soortgelijke vervoersplannen wordt geen extra geld opgenomen in de begroting. Er is reeds 140.000 Euro , aan dit project besteed en er zijn geen middelen meer beschikbaar.
Wij nemen aan dat dit project hiermee wat Almelo betreft beëindigd is
Graag uw bevestiging. “
Wethouder Sjoers heeft bevestigd dat er geen geld gevraagd werd .Er zou nog wel een gesprek zijn met betrokken partijen

3.
Nu leest ALA inde besluiten lijst van b&w dd 11.11.2009
22. ROM 08/27129 OV-fondsen.

- Het restant bedrag van de per 1 jan. 2009 door Regio Twente op te heffen openbaar-vervoerfondsen voor de stadsdienst Almelo, groot € 23.662,74, te bestemmen voor het project PRT.
- Regio Twente te verzoeken dit bedrag over te maken op een nader in te stellen begrotingspost.
- Continuering van deelname aan het project CityNetMobil / Niches+.
- De Raad voor te stellen dit bij verzamelbesluit te bekrachtigen.

Toelichting voor openbare besluitenlijst:
Voor aan openbaar vervoer gerelateerde investeringen kan de gemeente Almelo beschikken over twee fondsen. Deze fondsen zijn in beheer bij Regio Twente en worden per 1 januari 2009 opgeheven. Beide OV-fondsen hebben tezamen een restantbedrag van € 23.662,74.

Wij stellen voor om voornoemd restantbedrag te bestemmen voor verdere studie naar een mogelijke realisatie van het openbaar vervoer systeem Personal Rapid Transit (PRT) in Almelo. Dit studietraject vindt plaats binnen het EU-project CityNetMobil, aansluitend op het EU-project CityMobil. Almelo zet hierin haar deelname voort.

Collegevoorstel

Opgesteld door: H.G.M. He...
Datum: 21 oktober 2008
Afdeling/team/teamonderdeel: ROM/ROV/VV
Telefoonnummer: 541111

Onderwerp: OV-fondsen
Programma: Omgeving

Voorgesteld besluit:
- Het restant bedrag van de per 1 jan. 2009 door Regio Twente op te heffen openbaar-vervoerfondsen voor de stadsdienst Almelo, groot € 23.662,74, te bestemmen voor het project PRT.
- Regio Twente te verzoeken dit bedrag over te maken op een nader in te stellen begrotingspost.
- Continuering van deelname aan het project CityNetMobil / Niches+.
- De Raad voor te stellen dit bij verzamelbesluit te bekrachtigen.

Toelichting voor openbare besluitenlijst:
Voor aan openbaar vervoer gerelateerde investeringen kan de gemeente Almelo beschikken over twee fondsen. Deze fondsen zijn in beheer bij Regio Twente en worden per 1 januari 2009 opgeheven. Beide OV-fondsen hebben tezamen een restantbedrag van € 23.662,74.

Wij stellen voor om voornoemd restantbedrag te bestemmen voor verdere studie naar een mogelijke realisatie van het openbaar vervoer systeem Personal Rapid Transit (PRT) in Almelo. Dit studietraject vindt plaats binnen het EU-project CityNetMobil, aansluitend op het EU-project CityMobil. Almelo zet hierin haar deelname voort.


Portefeuillehouder: A. Sjoers

Gemeentesecretaris:

Afdoening portefeuillehouder: nee

parafering:
afd.hoofd progr.man directeur

Archief
Terug naar vorige pagina