Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-11-2008  

B&W-brief op vragen kappen 120 bomen Nijrees


Het kappen gaat door stelt het college van B&W.
Anders kan het geplande aantal woningen niet worden gehaald en wordt Nijrees Noord te duur en dreigt bovendien een schadeclaim.
 

Almelo, 03-11-2008 Antwoord college van B&W aan fractie PvdA

Geachte heer Kozijn,

In uw mail van 6 oktober verzoekt u ons de kapvergunning voor 120 bomen in het plan Nijrees Noord pas ten uitvoer te brengen na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. U vraagt dit om drie redenen: 

* u stelt dat het nu voorliggende plan anders ingevuld lijkt te worden dan oorspronkelijk in het Masterplan is vastgelegd; 
* u stelt dat er onomkeerbare acties ondernomen worden zoals o.a. de kap van 120 bomen;
* u stelt dat enkele van de te kappen bomen voor zouden komen op de lijst van te beschermen bomen.

Hieronder gaan wij op uw punten in.

Het nu voorliggende plan
Het Masterplan is een richtinggevend plan dat geen eindbeelden geeft. In het Masterplan worden de criteria voor de Weezebeekzone genoemd. De Weezebeekzone is de stadsbrede zone ten zuiden (en in mindere mate ten noorden) van de Weezebeek. De zuidsingels vormen de zuidgrens. In het gebied Nijreessingel/Weezebeek zijn de volgende elementen/criteria van belang: de singelwand in het zuiden, de doorzichten en open ruimtes bij de Weezebeek (dat wil zeggen in het toekomstige Nijrees Noord, deel noord, dat door Rotij ontwikkeld zal worden), de solitaire bouwvolumes en uiteraard ook de invulling van de Weezebeekzone in engere zin, de strook direct ten zuiden van de Weezebeek.

Het nu voorliggende plan, Nijrees Noord, deel zuid (Plegt Vos), wordt naar onze mening niet anders ingevuld dan in het Masterplan is vastgelegd. Het plaatje dat in het Masterplan staat, laat wel meer oppervlakte groen en minder bebouwd oppervlakte zien dan het plan van Plegt Vos. Maar het plaatje in het Masterplan toont een aantal appartementencomplexen in plaats van grondgebonden woningen.

Voor de bouw van de woningen in Nijrees Noord, deel zuid is een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig. Deze vrijstellingsprocedure wordt binnenkort opgestart. Het stedenbouwkundige plan is al door ons akkoord bevonden. Ook is het plan besproken met en akkoord bevonden door de provincie en heeft de provincie toestemming gegeven voor de vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet Ruimtelijke Ordening. Ook in het Structuurplan van de provincie staat dit gebied (sinds 2003) aangegeven als gebied met de bestemming wonen.

Onomkeerbare acties
Het kappen van bomen is inderdaad een onomkeerbaar proces. Daarom wordt in de rechtspraak ook geëist dat er pas gekapt mag worden als vaststaat dat het doel waarvoor de bomen gekapt worden binnen een redelijke termijn na het kappen verwezenlijkt kan worden. Het doel waarvoor deze bomen gekapt moeten worden is: de wegen verbreden, trottoirs aanleggen, kabels en leidingen aanleggen, een ondergrondse waterafvoer aanleggen met daarboven een stuk fietspad en een ontsluiting maken vanaf de Nijreesmiddenweg voor een aan te leggen straat in het gebied Voor deze werkzaamheden zijn geen vergunningen of ontheffingen nodig.

Al deze voorzieningen zijn ook nodig als het plan anders uitgevoerd zou worden of er sprake is van (veel) minder woningen dan nu het geval is.

Verwacht wordt dat het projectbesluit (nodig voor het bouwrijpmaken van het terrein) en de vrijstelling (nodig voor bouwen op het terrein) er in februari 2009 zijn. Op dat moment moeten de werkzaamheden aan de wegen dus gereed zijn. Daarom willen wij zo snel mogelijk met de werkzaamheden aan en onder de wegen beginnen. Het bouwrijpmaken van het terrein kan namelijk niet starten voordat de voorzieningen in en aan de wegen zijn gerealiseerd.

De gemeente heeft een contractuele verplichting Plegt Vos per 1 januari 2009 bouwrijpe grond aan te bieden. Als gewacht moet worden tot het bestemmingsplan definitief is, zal deze datum ruim worden overschreden en de contractuele verplichting niet nagekomen kunnen worden.

Lijst van te beschermen bomen
Zoals u weet worden op termijn een lijst met monumentale bomen en een lijst met bijzondere bomen samengesteld. Van de kapvergunning voor 120 bomen in Nijrees Noord maken echter geen bomen deel uit die voor plaatsing op een van beide lijsten in aanmerking zouden komen.

Wellicht ten overvloede delen wij u tenslotte mee dat tegen de kapvergunning bezwaar is gemaakt door onder andere de omwonenden, bewoners van de Nijreesweg en de Nijreesdwarsweg. Op 12 november 2008 zal de commissie ons naar aanleiding van de bezwaren advies uitbrengen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Archief
Terug naar vorige pagina