Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-11-2008  

VVD over: crisis, begroting, aantal ambtenaren...

 

Begroting 2009 - fractie VVD - 1e termijn 5 november 2009

Voorzitter.

Tijdens de voorjaarsnota in juni had onze fractie als kapstok gekozen voor het thema ”de markt bepaalt”, nu 5 maanden verder wordt overduidelijk zichtbaar dat de markt inderdaad bepaalt.
Nu de gevolgen van de krediet crisis breed in de markt gevoeld worden, heeft de overheid als een goed marktmeester tijdelijk ingegrepen, maar de overheid mag zich nooit als een marktkoopman gaan gedragen , dat moet in onze liberale ogen weer snel aan de markt worden overgelaten.

De kranten koppen in de plaatselijke krant logen er niet om de afgelopen tijd, ik noem er een paar:
“Zorgen in Almelo om kredietcrisis”; “Sjoers verwacht gevolgen voor Waterrijk”; “Verkoop Noord-Oost valt tegen” ;,Gerritsen wil alleen nog bouwen in de binnenstad en “Sjoers denkt niet aan krimp, maar maakt zich wel zorgen om overcapaciteit in de regio”.
Juist op dat laatste heeft onze fractie herhaalde keren gewezen , het totale gebrek aan regie , waar er in Twente gebouwd mag worden en waar niet.
De verrommeling van Twente wordt niet veroorzaakt door de plannen van Almelo, maar veel meer door een bijna spastisch gedrag van onze buurgemeenten. Deze willen kostte wat het kost, ook uitbreiden op bouwlocaties met bouwplannen die volgens onze fractie niets met afspraken in de regio en regie van de provincie te maken hebben. Daar ligt volgens ons de meeste pijn van stagnatie in Almelo, de onbetrouwbaarheid van de regio!

Onlangs nog waarschuwde de voorzitter van de regio Twente voor tweespalt in de regio, met name tussen de steden en het platteland. Hij vroeg om een grote inlevingskracht in elkaars positie. Ik benijd hem niet in zijn positie, want de tweespalt is reeds gezaaid. Dit wordt vooral duidelijk als we kijken naar de woningbouw productie en waar nog bedrijventerreinen bij moeten komen. Laten we er nu maar eerst eens voor gaan zorgen dat het XL business park vol komt conform de afspraken die daarover in de regio zijn gemaakt, we zijn toch begonnen als een RBT. Een regionaal bedrijven terrein met afspraken dat bedrijven die meer als twee hectare nodig hebben en passen in de doelstelling van het RBT naar het XL Businesspark verwezen worden en niet zoals de wethouder vorige week in de rondvraag van de VBR zei dat de afspraak alleen voor de netwerksteden gold, kan de wethouder hier klaarheid in brengen?
Maar ook voor de woningbouw wil onze fractie van het College horen hoe het nu werkelijk zit met de afspraken, hoe hard zijn ze? en wie houdt wie aan de afspraken? En wat zijn de sancties?
Over de afspraken in de regio dienen wij een motie in.

En als we naast de regioproblematiek de huidge kredietcrisis daar nog aan toevoegen dan is de cirkel van problemen rond. Onze vice fractie voorzitter komt daar zo nog op terug.

In Binnenlands Bestuur van 17 oktober stond een artikel gewijd aan het feit dat de grondinkomsten van de gemeenten sterk terug lopen.
Treffend werd opgemerkt dat de tijd dat de grondexploitatie de flappentap was voor gemeenten definitief voorbij is.

Naast de mogelijkheid dat er in tijden van tegenspoed ook voordelen te behalen zijn, zou onze fractie op dit moment het College dan ook willen adviseren een uiterst terughoudend aankoop- en ontwikkelbeleid te voeren. Een duidelijke pas op de plaats te maken op het aankoopbeleid en alleen die zaken aan te kopen die voor een bepaalde ontwikkeling dringend nodig zijn. Bent U bereid dit advies ter harte te nemen?

Voor wat betreft de actualiteit van de voorliggende begroting 2009 zal onze vice fractie voorzitter op de volgende punten in gaan:

 gevolgen kredietcrisis
 omvang ambtelijk apparaat
 cultuur
 sportontwikkeling
 wijken

Voorzitter 
Gevolgen kredietcrisis
Zoals onze fractievoorzitter al aangaf zal de huidige kredietcrisis ook onze stad niet ongemoeid laten. In de nu voorliggende begroting is deze crisis nog niet verwerkt. Onze fractie is dan ook benieuwd naar de visie van het College op deze ontwikkelingen.

Daarnaast vraagt onze fractie zich af welke effecten deze crisis, in combinatie met de demografische ontwikkelingen, heeft op de parameters in de toegepaste rekenmodellen voor de binnenstad en de andere bouwplannen. Ook hierop ziet onze fractie het antwoord van het College graag tegemoet.
Wij vinden de motie van D66 dan ook vooralsnog te voorbarig en in complete tegenstelling met hetgeen de heer Gerritsen in de Raadsvergadering van 24 Juni over dit onderwerp heeft betoogd. 

Omvang ambtelijk apparaat
Bij vrijwel elk begrotings- en voorjaarsnotadebat heeft onze fractie aandacht gevraagd voor het alsmaar uitdijende ambtelijk apparaat. Ook dit jaar zijn er weer de nodige fte’s bij gekomen. Een eerder verzoek van de VVD-fractie om een beleidsatelier over de kerntaken van onze gemeente werd niet eens serieus in overweging genomen. Kennelijk vinden de collegepartijen een regelmatige reflectie op het functioneren van het gemeentelijk apparaat niet nodig.

Toch is de gedachte aan het afstoten van taken alles behalve origineel. Al op 26 oktober 2007 wijdde het VNG-blad een artikel aan dit fenomeen. In dat artikel werd zelfs gesteld dat het totale uitbesteden een kwestie van tijd was.

Over dit onderwerp dient onze fractie een motie in. 

Cultuur
In deze begroting wordt het vlakke-vloer-theater uit het programma van eisen van het nieuwe stadhuis geschrapt. Dat leidt bij de VVD-fractie tot de volgende vragen:
 Wordt het nieuwe stadhuis buiten kantoortijd niet een dode donkere kolos aan het nieuwe marktplein?
 Wat is de consequentie van deze bezuiniging op het totale culturele aanbod in onze nieuwe binnenstad?
 Welke rol gaat Hof 88 dan spelen binnen dit totale culturele aanbod? Onze fractie wil nu wel eens weten wat de visie is van het College op de toekomst van Hof 88.

MdV
Het Wevershuisje heeft dit jaar de gemoederen nogal bezig gehouden. Uiteindelijk heeft een discussie omtrent deze prachtige voorziening er toe geleid dat de financiële problematiek voorlopig is opgelost en dat Beter Wonen bereid is om het pand te kopen.
De VVD-fractie verneemt graag van het College de laatste stand van zaken omtrent de verkoop. Ook hierover biedt onze fractie een motie aan.

De VVD-fractie is van mening dat een sterk en breed cultureel aanbod in Almelo onze stad aantrekkelijk maakt voor potentiële nieuwe bewoners. In dat kader is onze fractie uit gesprekken met plaatselijke kunstenaars gebleken dat niet alle bestaande ateliers geschikt zijn voor alle vormen van kunst. Er zijn dan ook nog steeds kunstenaars op zoek naar passende ruimtes om te werken. Onze fractie biedt over dit onderwerp een motie aan.

Daarnaast bepleit onze fractie een onderzoek naar de haalbaarheid van een museum voor hedendaagse kunst in onze stad. Hierbij zou wat de VVD-fractie betreft ook aandacht moeten worden geschonken aan mogelijkheden voor particulier initiatief.
Naar analogie van Tilburg kan ook gedacht worden aan het hergebruik van ons industriële erfgoed op het Indiëterrein en het Twenthe Centrum. Onze fractie is benieuwd naar uw reactie op dit initiatief.

 Sportontwikkeling
Naar aanleiding van het antwoord van de Wethouder op de vragen van de VVD-fractie afgelopen dinsdag 28 oktober jl. over de ontwikkelingen rondom het Polmanstadion hebben wij nog de volgende vragen:
Is het College het met onze fractie eens dat:
 BVO Heracles als stabiele eredivisionist in het kader van Citymarketing van onze stad van essentieel belang is?
 Gegeven de grote belangen die hier aan de orde zijn snelheid geboden is? Dat daarom beter 4 stappen vooruit kan worden gedacht dan een besluit voor ons uit te schuiven en een jaar te verliezen met de productie van dikke nota’s?
 De Wethouder van Sport moet bevorderen dat de discussie over de herverdeling van de accommodaties zo snel mogelijk, op een voor alle partijen aanvaardbare wijze, wordt afgerond?

Over DVO en Rietvogels heeft de Wethouder tijdens het vragen half uurtje in de VBR van dinsdag 28 oktober jl. al duidelijke taal gesproken.
De VVD-fractie verwacht dan ook dat deze discussie binnenkort wordt afgerond.

 Wijken
In Almelo zijn wij kennelijk van mening dat de burgers niet mondig genoeg zijn om hun eigen wijkbudgetten te beheren. Daar is de VVD-fractie het hartgrondig mee oneens!

Onze fractie wil ook nog eens de model G 31 “Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven” onder de aandacht brengen. De VVD-fractie is van mening dat deze vouchers in alle wijken ingezet moeten kunnen worden. Wij vinden het discriminerend en inconsequent indien alleen zogenaamde “achterstandswijken”, die er volgens het College helemaal niet zijn, deze middelen krijgen toegewezen.
Graag vernemen wij de reactie van het College op het bovenstaande. Ook hierover heeft onze fractie een motie gereed die afhankelijk van het antwoord van het College zal worden ingediend.

Een ander punt van zorg is voor onze fractie het beheer van de wijkaccommodaties.
In de visie van de VVD-fractie zou ook hier het initiatief en de verantwoordelijkheid bij de burgers moeten liggen.

In onze visie zou dat kunnen betekenen dat het wijkbudget in de begroting direct aan de verschillende wijken wordt toegewezen op basis van ingediende wijkbegrotingen en plannen.
Daarbij dient voorkomen te worden dat goed lopende activiteiten de dupe worden van de voorwaarde dat alleen nieuwe plannen worden gesubsidieerd.

De beheerders van de wijkaccommodaties zouden volgens onze fractie in dienst moeten zijn van een particuliere Stichting. Deze stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de wijkcommissies en een vertegenwoordiger van de gemeente.
Daarnaast zijn de wijkaccommodaties zelf in juridisch eigendom van deze stichting naar analogie van de onderwijsgebouwen. Onze fractie heeft hierover specifieke ideeën die wij graag met het College en Raad willen delen om de gehele wijkaanpak op een andere wijze te benaderen.

Ten slotte voorzitter hebben wij nog twee vragen:
Wat is de stand van zaken m.b.t.
- het onderzoek ondertunneling Gravenallee
- de reactie van uw College op onze notitie over de ontwikkeling van de paardensport in de Noordelijke Groene Long

Dank u voorzitter.

Archief
Terug naar vorige pagina