Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-11-2008  

CU over: plannen, begroting, wijken, WMO...

 

 

Begrotingsbehandeling 2009 - fractie Christen Unie - 1e termijn 5 november 2008

Samen sterker!

De afgelopen tijd worden we geconfronteerd met zorgelijke ontwikkelingen. Vanaf 2011 dreigt er een begrotingstekort, de woningmarkt stagneert, de bevolking groeit nauwelijks. Daardoor nemen de risico’s toe.
De ChristenUnie fractie vindt dat we daarom nog eens goed moeten kijken naar de plannen en naar het gevoerde beleid.

Analyse van de plannen
Bij het beoordelen van de plannen denken we aan:
- Het herijken van uitgangspunten voor de demographic change. De raad heeft op 12 februari per motie besloten dat de eerste update in december van dit jaar in de raad besproken wordt. Wanneer kunnen we de stukken verwachten?
- Het onderzoeken of er nog kostenbesparingen mogelijk zijn. Een investering die tot aanzienlijke lastenverzwaring ( n.l. uiteindelijk € 1,5 mln. per jaar) leidt is het nieuwe stadhuis. We pleiten er voor om toch noch eens serieus te kijken of het niet goedkoper kan. Ook vinden we het onjuist dat de extra huisvestingskosten ten laste worden gebracht van de stelpost “nieuw beleid”. We kunnen het nieuwe stadhuis toch geen “nieuw beleid” noemen?
- Kijken waar de risico’s verkleind kunnen worden.
o Wij zien Waterrijk als een te groot risico. Vooral omdat er wordt uitgegaan van een vaste hoeveelheid wateroppervlak, onafhankelijk van het aantal woningen. Een achterblijvend aantal woningen zorgt dan direct voor een sterke stijging van de lasten. Wij dringen er opnieuw op aan om het wateroppervlak variabel te maken.
o We vinden dat het Binnenstadsplan zoveel mogelijk moet worden uitgevoerd. Maar we vinden het wel gewenst dat de risico’s van vertragingen in de gronduitgifte goed in beeld worden gebracht.

Analyse van het gevoerde beleid
De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse activiteiten zelf ter hand genomen. Dit heeft bij diverse organisaties en burgers tot irritatie geleid. Maar het heeft ook de kosten verhoogd.
Naar de mening van de ChristenUnie fractie zullen we (weer) meer gebruik moeten maken van de kracht van burgers en organisaties. Allereerst door hen bij de beleidsvoorbereiding te betrekken. Maar ook door hen ruimte en verantwoordelijkheid te geven. En als gemeente hen te faciliteren.
Dit zal het vertrouwen in de gemeente en het draagvlak voor het beleid versterken. Zo maken we Almelo samen sterker.

Het college wil een aantal punten uit de Voorjaarsnota schrappen. Daarbij ontbreekt de inhoudelijke argumentatie. Maar de raad mag toch een argumentatie verwachten, wanneer het college op afspraken met de raad terug komt? Ook vinden we het jammer dat de voorgestelde aanpassingen niet apart in de besluittekst zijn opgenomen.

Wijkaccommodaties
De ChristenUnie fractie vindt wijkaccommodaties dicht bij de burger essentieel. Daarom willen we de huidige accommodaties zoveel mogelijk in stand houden. We zijn daarom tegen de voorgestelde vermindering van € 1 mln. op de uitvoering van de kadernota welzijnsaccommodaties. We dienen hierover een amendement in.
Daar tegenover pleiten we ervoor om:
- Te stoppen met het ontwikkelen van MFA’s en met studies ernaar. We dienen hierover een motie in.
- Het stedelijk beheersmodel niet voor alle accommodaties na te streven, maar om de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de burgers en wijkcommissies terug te leggen. We zijn dan ook erg benieuwd naar de voor december 2008 toegezegde evaluatie. Wanneer kan de raad die evaluatie tegemoet zien?

Armoedebeleid/WMO
De ChristenUnie fractie vindt het verheugend dat door intensivering van het armoedebeleid er meer mensen gebruik maken van hun rechten. We steunen daarom graag het voorstel om structureel € 350.000,- extra te reserveren voor het minimabeleid.
Het college stelt voor om het WMO overschot over te hevelen naar de algemene middelen. Echter er wordt verwacht dat de kosten al in 2009 zullen stijgen. En er zijn nog diverse knelpunten.
In de raad van 28-2-2006 is afgesproken dat de WMO gelden geoormerkt worden. Daarom verbaast het ons dat het college voorstelt om het verwachte overschot voor 2009 te laten vrijvallen naar de algemene middelen. We dienen hierover een amendement in.
We zouden graag het minima- en WMO beleid willen intensiveren.
- De WMO wil de participatie bevorderen. Maar er zitten nog veel inwoners van Almelo thuis. Waarom wordt een deel van het overschot niet ingezet om het maatschappelijk activeringsconcept zo snel mogelijk Almelo breed in te voeren?
- In 2009 wordt het mogelijk om gemeentelijke belastingen automatisch kwijt te schelden. We pleiten ervoor om ook in Almelo hiertoe over te gaan voor gezinnen met een gezamenlijk gezinsinkomen tot 100% van het minimumloon. Hierdoor vervalt tijdrovende controle. Maar het neemt ook veel irritatie bij de aanvragers weg. Wij dienen hierover een motie in.

Milieu
De ChristenUnie fractie is blij dat in de begroting € 800,000, - is opgenomen voor cofinanciering van investeringen in het Buitengebied. Wanneer krijgt de raad inzicht in de projecten die het college aan de provincie heeft voorgesteld?
Het college reserveert € 300.000, - voor uitvoering van de Fietsnota. Voor ons is het onmogelijk om te beoordelen of het voorgestelde bedrag voldoende is om de hele Fietsnota voor 2018 uit te voeren, zoals de raad wil. Want het nieuwe voorstel is nauwelijks te vergelijken met het vorige voorstel. We vinden dat er eerst een bredere discussie gevoerd moet worden.
De energiekosten stijgen sterk. Waarom lezen we niets over maatregelen om deze stijging tegen te gaan?

Sport en cultuur
Het college wil niet standaard meer verharde sportvelden aanleggen. Dat steunen we omdat het onvoldoende keuzevrijheid aan de burgers biedt. Maar waarom wordt ook de reservering in de begroting geschrapt? We mogen toch aannemen dat er andere sportvoorzieningen voor in de plaats komen?
Opvallend is ook dat het vlakke vloertheater in het nieuwe stadhuis wordt geschrapt, terwijl tegenover Toonkunst en anderen is verzekerd dat hun vraag serieus zou worden onderzocht. Hoe kun je dit dan zonder argumentatie schrappen? Welke alternatieven zijn onderzocht? En hoe beoordeeld het college het effect op de levendigheid van het stadhuis in de avonduren?
De ChristenUnie fractie is blij dat de bibliotheek geld krijgt voor het open houden van de filialen en voor certificering. Dat het college hiermee ons initiatiefvoorstel heeft overgenomen en niet wenst mee te doen aan de eindeloze vertragingstactiek van de PVDA en CDA fractie.

Organisatiekosten
De kosten van de organisatie stijgen sterk. Het college stelt hier een besparingstaakstelling van € 125.000, - voor 2010 en 2011 tegenover. Maar waarop is dit bedrag gebaseerd? En aan welke oplossingsrichtingen denkt het college?
Wij zijn verbaasd over de hogere kosten van de Javatoren. Hoe denkt het college deze kostenstijging te voorkomen? Ons bekruipt het gevoel dat de gemeente moet opdraaien voor de leegstandskosten.

Beleidsateliers
Als college en raad hebben we gekozen voor een aantal beleidsateliers. Voor een andere manier van aanpakken van de problemen. De ChristenUnie fractie steunt deze aanpak van harte. We moeten dan ook zorgen dat voorstellen uit de ateliers ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Daarom pleiten we ervoor om hiervoor een stelpost in de begroting op te nemen.

Tot slot
De ChristenUnie fractie vindt dat de gemeente wil meer gebruik zou moeten maken van de kracht van burgers en organisaties. Hierdoor zal het draagvlak voor de plannen en het beleid toenemen. Maar we denken dat dit ook kan leiden tot kostenbesparingen.
We zijn dan ook blij dat dit ook als een van de belangrijkste kansen en uitdagingen uit de beleidsateliers komt.
Deze cultuuromslag is niet gemakkelijk. Maar wanneer we als raad, college, ambtelijke organisatie, burgers en maatschappelijke organisaties samen onze schouders eronder zetten kan er iets moois groeien in Almelo.
Zo maken we samen Almelo sterker.
We wensen iedereen daarbij Gods zegen toe.

Archief
Terug naar vorige pagina