Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-11-2008  

D66 over: Kwaliteit, begroting, tarieven...

 

Begrotingsbehandeling 2009 - fractie D66 - 1e termijn 5 november 2008

Almelo moet Kiezen voor Kwaliteit en niet voor Kwantiteit

Voorzitter,
De fractie van D66 Almelo begon de begrotingsbehandeling 2008 met de volgende woorden; Almelo met huidig college op ramp koers!!

Deze woorden werden niet in liefde ontvangen, maar dat neemt niet weg dat de situatie in het afgelopen jaar niet anders is geworden.

De financiële crisis die de afgelopen maanden is ontstaan en waarvan het einde nog niet van zichtbaar is, heeft zijn effect merkbaar achter gelaten bij de burgers en ondernemend Nederland.

De burgers houden hun handen op de knip en stellen grote uitgaven uit en bij ondernemend Nederland is dat zeker voelbaar in de portemonnee.

Risico’s afdekken denkt de burger en niet te vergeten een goede financiële buffer proberen op te bouwen.
Dit is een begrijpelijke reactie, zie alleen al de berichten in de krant, dat de Cogas 6 miljoen euro ziet verdampen in IJsland.
Dit geld zal hoe dan ook weer retour moeten komen en wie gaat dit betalen?
De burger!! Is het niet direct door een tarief verhoging dan komt dat wel via een zijdeur van de deelnemende gemeenten op het bordje van de burger terecht!

Mocht de fractie van D66 dit helemaal verkeerd zien, dan gaan wij er van uit dat de wethouder van financiën deze gedachtegang in zijn bijdrage geheel zal ontzenuwen.

In onze bijdrage van vanavond beperken wij ons tot 3 onderwerpen, te weten:

1. De Demografische ontwikkeling in Nederland en de negatieve gevolgen en kansen voor Almelo.
2. De Tariefverhoging afvalstoffen heffing 2009
3. De Dierenopvang ’t Noordbroek

Voorzitter,
Een beperkt aantal onderdelen die de fractie van D66 vanavond zal belichten.
Natuurlijk zijn er veel meer zaken, maar de huidige spreektijd die we dit jaar weer voor de behandeling van de begroting krijgen laat niet meer toe.
Zoals wij wel vaker hebben gezegd wordt de Raad van de gemeente Almelo door die zeer beperkte spreektijd, steeds meer de mond gesnoerd. Zucht….. en we laten het allemaal maar toe!

De Demografische Ontwikkeling in Nederland.

Voorzitter,
De demografische ontwikkelingen in Nederland worden een zorg voor vele ontwikkelingen in Nederland.
De kranten staan er vol van en menig specialist wijst op de gevolgen voor gemeenten met forse woningbouwprogramma’s.
De bevolkingsafname in Nederland noopt tot heroriëntatie op de huidige woningbouwprogramma’s. In Twente, maar ook in Almelo.

Vorige week las ik in de Volkskrant een stuk waarin Martin Verbeek, projectleider van het door de EU gefinancierde pilotproject in de Regio Twente.
Hierin gaf hij aan dat de bevolkingsgroei zal stagneren en vooral de bevolking samenstelling zal veranderen.
Minder jongeren, minder werknemers, meer ouderen en meer eenpersoonshuishoudens.
Bestuurders houden niet van doemscenario’s gaf hij aan, maar zijn advies was dat de gemeenten zich maar beter op de veranderingen kunnen voorbereiden.
In de woningbouw plannen van de Twentse gemeenten zal flink geschrapt moeten worden.

Nou voorzitter, dat is duidelijke taal.
Almelo heeft met de voorgenomen ontwikkeling van Waterrijk en de herstructurering van de Binnenstad en de binnenstadsperiferie (Stations- en Indiëgebied), een fors woningbouwprogramma. Weliswaar is het jaarlijks te bouwen aantal woningen naar beneden bijgesteld, maar niet het totaal aantal te bouwen woningen. En dat is nu juist wat nodig is. Met andere woorden, het is de hoogste tijd voor een aangepast scenario.

Langer doen over de bouw van de ca. 4.000 woningen in Waterrijk is geen oplossing voor het feit dat de behoefte aan meer woningen afneemt. Dat geldt ook voor de bouw van ca. 3.500 woningen in de binnenstad en periferie van de binnenstad.
Temporiseren van deze grote bouwprogramma’s is geen oplossing voor het probleem, maar maakt het probleem alleen maar groter.
Voorzitter,
Er moeten nieuwe prioriteiten worden gesteld.
Waterrijk of herstructurering van de Binnenstad, in plaats van allebei. Allebei zal desastreuze gevolgen hebben voor de uitvoering van het Masterplan en dus voor de stad. Nergens zal dan nog voldaan kunnen worden aan de (kwaliteit) doelstellingen die in het Masterplan zijn verwoord.
Doelstellingen die nu al onder druk staan, denk hierbij aan bovengrondse parkeervoorzieningen in Fortezza in plaats van ondergronds, het afblazen van het poppodium en wegbezuinigen van het vlakke vloertheater in het nieuwe stadhuis en dan heb ik het nog niet eens over de open gaten die maar gaten blijven.
Vasthouden aan het totale programma en alleen maar trager uitvoeren van de plannen als antwoord op de feiten (demografische ontwikkelingen) is absoluut geen optie.

Hoe moet het dan in Almelo wel?
Om te beginnen de feiten onder ogen zien en toetsen aan de doelstellingen van het Masterplan. Mensen aan Almelo binden door een aantrekkelijke stad te bieden waar het goed wonen is.
Het gevoel krijgen dat de binnenstad een geheel zal worden om heerlijk te wonen en te werken, geen gaten kaas waar ontwikkelingen niet worden gestart en grijze kleurloze schuttingen om bouwterreinen die de sfeer voor jaren gaan bepalen.

Door in Waterrijk het accent te verleggen van een woonwijk met ca. 4.000 woningen naar een waterbeheergebied met natuur- en landgoedontwikkeling. Ga hierover in gesprek met het Waterschap en de provincie, die ook van mening is dat de bouwprogramma’s naar beneden moeten worden bijgesteld. College verzet u niet tegen de feiten, maar keer het tij!

Met deze keuze wordt het woningbouwprogramma substantieel naar beneden toe bijgesteld. Hierdoor ontstaan nieuwe, reële kansen voor de herontwikkeling van de binnenstad en de binnenstadsperiferie.
Dit biedt weliswaar een betere uitgangspositie, maar er is naar onze mening meer nodig. Zoals opnieuw kijken naar de invulling van het Stationsgebied en het naar voren halen van de ontwikkelingen op het Indiëgebied.

D66 beseft dat dit grote gevolgen kan hebben voor projecten als het stadhuis en Fortezza die immers heroverwogen moeten worden. Het is ingrijpend, maar we moeten niet weglopen voor de realiteit. U moet goed beseffen dat een nieuw scenario de doelstellingen van het Masterplan niet aantast, maar een nieuw en beter perspectief biedt, dat is beter dan niets doen.

Voorzitter, een reactie van Mevrouw Kuik zou op zijn plaats zijn, want zij is natuurlijk nog steeds onze bestuurlijke coördinator van Masterplan. Om ons geschetste scenario goed in beeld te krijgen dienen wij een motie in dat een onderzoek vraagt naar de gevolgen van de Demografische Ontwikkelingen.

Tarief verhoging afvalstoffenheffing:

Voorzitter,
Twente Milieu is tegenwoordig regelmatig in het nieuws. De zoveelste directeur moet het veld ruimen. Wat is er toch gaande in Enschede?
Ik denk dat de Twentse gemeenteraadsleden en niet te vergeten de burgers eens volledig openheid van zaken moeten krijgen. (Is er verband tussen deze kwestie en de plotselinge stijgen van de tarieven?)
(Is er mismanagement dat ten koste van de burger gerepareerd moet worden?)
Na enkele jaren van dalende tarieven is er nu opeens een forse stijging?

Voorzitter,
Hier gaat iets helemaal niet goed, want als je de stukken goed leest gaat het niet om een kosten stijging van de afvalverwerking maar om een kapitaal injectie die het balanstotaal van Twente Milieu op 20% moet brengen. Het verwerken van een kapitaalinjectie in de afvaltarieven is in strijd met het principe dat de tarieven kostendekkend moeten zijn: vermogen is geen kosten!
Naast het feit dat D66 principieel bezwaar heeft tegen deze wijze van kapitaalversterking mag de burger ook verwachten dat de overheid consequent handelt. Toen enkele jaren geleden een andere verbonden partij, Cogas, teveel vermogen had werd dit overtollige kapitaal niet door een tariefsverlaging aan de burgers teruggegeven, maar belandde dat in de kas van de aandeelhouder: de gemeente. Dan moet diezelfde gemeente in het omgekeerde geval hetzelfde doen en de kapitaalinjectie uit eigen middelen financieren!

Ik zeg toch ook niet tegen mijn klanten: Om mijn eigen vermogen wat op te krikken verhoog ik dit jaar de prijs van de auto’s met 6% en volgend jaar gaat deze verhoging er weer af.
Dit is in strijd met het principe dat de tarieven kostendekkend moeten zijn.
De fractie van D66 pleit dan ook voor een andere variant om het balanstotaal van Twente Milieu op het gewenste niveau te krijgen, namelijk door een kapitaalstorting door de gemeente.
Hiermee zal de kosten stijging beperkt blijven voor de Almelose burger tot 1,3%.
Want zeker in deze periode kan de burger elke euro goed gebruiken.
De Fractie van D66 zal op dit onderwerp een amendement indienen.

Uitbreiding van het Noordbroek

Voorzitter,
Sinds een aantal jaren probeert de Fractie van D66 het college al te overtuigen van de problemen waarmee Dieropvang ’t Noordbroek kampt.
In 2006 hebben alle raads-en collegeleden een exemplaar gekregen van het plan voor uitbreiding van dierenopvang het Noordbroek.
Tot dus ver zijn er geen stappen gemaakt om tot een structurele oplossing te komen voor deze zeer gewenste voorziening in de stad.
De problemen van overbezetting zijn genoegzaam bekend.
Het Noordbroek is een officieel landelijk geregistreerde Dierenopvang.
Daar zijn er niet zo heel veel van in het land. De landelijke richtlijnen worden echter bijgesteld.

Om aan deze landelijke richtlijnen te blijven voldoen zullen er nu echt structurele financiële maatregelen moeten worden genomen,
Er moet inmiddels een echte ziekenboeg worden ingericht, naast de bestaande mogelijkheden van quarantaine.
En laten we niet vergeten dat het aantal dieren voor opvang zorgelijk toeneemt.
Dat brengt kosten met zich mee maar wellicht ook nieuwe mogelijkheden.
De kosten van de dierenopvang worden betaald door de wettelijke bijdragen van gemeenten in onze subregio, bijdragen van de dierenbescherming, gelukkig veel sponsoren en er komen ook legaten binnen.
Maar van deze extra opbrengsten is geen uitbreiding te realiseren.
De fractie van D66 is van mening dat er nu echt spijkers met koppen geslagen moeten worden.
Vandaar zullen wij een motie indienen om voor deze voorziening een plan van aanpak te laten maken, met daarin vermeld de benodigde financiële middelen.
Een stad als Almelo kan niet zonder een voorziening die niet voldoet aan de eisen van deze tijd.

Dank u wel voor uw aandacht.

Graag lees ik nu onze 2 moties en het amendement voor.

Fred Gerritsen

Fractievoorzitter D66 Almelo
5 november 2008

Archief
Terug naar vorige pagina