Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-11-2008  

PvdA over: fietsen, begroting, wijken, WMO...

 

Begrotingsbehandeling 2009 - fractie PvdA - 1e termijn 5 november 2008


Al enkele weken houdt de financiële crisis de wereld in zijn greep. Lokaal is het minste wat we kunnen doen: zorgen dat we ons eigen huishoudboekje op orde hebben en de tent draaiende blijven houden, afspraken nakomen. Wat betreft het huishoudboekje: dat is in deze begroting op orde. Op verantwoorde wijze staat het er allemaal in: sluitend, solide, en ambitieus. Zoals we van dit college gewend zijn. Het risicomanagement is in werking en sinds kort is er de raadscommissie planning en control, op initiatief van de PvdA, die in de afgelopen jaren aan de komst van deze commissie gewerkt. Een van de eerste werkzaamheden van deze commissie is het formuleren van voorstellen voor de risicomarges voor grote projecten.

Dit is ook een begroting waarin afspraken worden nagekomen. Niet alleen is er voldoende ruimte om verder te werken aan het collegeakkoord met de grote projecten voor onze stad die de langere termijn betreffen. Een aantal van die projecten worden deze periode al opgeleverd, de bioscoop, de sporthal. We zien ook dat een belangrijk deel van onze wensen bij Voorjaarsnota komen terug in de begroting.

Voor de uitvoering van de fietsnota is structureel 300.000 euro gereserveerd. Voor 2009 ook nog een bedrag van 1.000.000 euro incidenteel. De onderbouwing van de uitvoering is onze fractie niet geheel duidelijk. Wij verwachten dan ook dat de uitleg op de onderbouwing er op korte termijn komt. Om de intentie van de aangehouden motie bij de behandeling van de voorjaarsnota recht te doen, vragen wij van het college een substantieel bedrag van incidentele meevallers te reserveren voor de uitvoering van de fietsnota.

Wat je als overheid kunt doen in een crisis waar we nu in zitten is investeren in de economische structuur. Ook hiervan zien we positieve punten terug in de begroting, alhoewel het grote thema van de wijkeconomie onderbelicht blijft en is.

Er zijn ook zorgpunten wat betreft de economie. Denkt u eens aan werknemers die geconfronteerd kunnen gaan worden met ontslag. We vragen het college een maximale inspanning om te zorgen dat nieuwe werklozen snel ergens aan de slag kunnen in een deelsector die nog wel groeit. Is het college bereid afspraken te maken met werkgevers over deze job-to-job plaatsing? Of dat ze onmiddellijk op ‘reïntegratietraject’ worden gezet, zoals dat in jargon heet. Dat ze niet thuis hoeven te zitten maar aan de slag om te investeren in zichzelf.

De zorgen gelden ook de woningbouw. Hoewel de crisis in Nederland, anders dan in Amerika, niet specifiek in de woningbouw begonnen is, doet zich daar nu toch wel een zorgelijke ontwikkeling voor. We horen dat de banken terughoudender zijn met het verstrekken van krediet. Wij willen voorkomen dat de tijdelijke vraaguitval als gevolg van de kredietcrisis leidt tot uitstel van plannen en bezuinigingen op kwaliteit. Dat leidt namelijk op lange termijn tot een stad die je niet wilt. Wel kunnen we ons voorstellen dat juist vanwege deze situatie niet alle plannen tegelijkertijd worden aangeboden maar dat een slimmere strategie geboden is, om te voorkomen dat op te veel plekken tegelijkertijd wordt ontwikkeld. Het is marketingtechnisch niet handig, maar het voorkomt ook dat in afzonderlijke gebieden te weinig massa ontwikkeld wordt in de beginjaren. Dat leidt namelijk tot gebieden waar slechts enkele huizen staan. Dat is niet aantrekkelijk voor toekomstige bewoners. Hoe anticipeert het college hierop? En wat betekent dat voor de woningbouwprogrammering?

De tweede kamer heeft het amendement Tang/Spekman aangenomen waarmee 50 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van armoedebeleid. Beoogd is om via de gemeenten de groep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dit jaar extra financieel te ondersteunen. Deze 50 miljoen euro wordt verdeeld via het gemeentefonds. Wat gaat de Gemeente Almelo hiermee doen?

Voorzitter, het mag om wat ik zoeven zei geen wonder zijn dat we als PvdA de plannen steunen van het college voor de verdere ontwikkeling van de stad. Van de stad, zei ik, en met nadruk. Want met de stad praat je over de buurt, de buurt die voor ons de maat voor de toekomst is. Al eerder maakte de PvdA zich sterk voor krachtige buurten en wijken. En gelukkig is die boodschap opgepikt. Wijkondersteuners zijn aan het werk. Onderzocht wordt hoe en of nieuwe welzijnsaccommodaties een plek kunnen krijgen in de buurt van mensen. Dat zijn de juiste signalen. Toch valt nog niet alles op z’n plaats. Wie de ontwikkeling van de WMO goed volgt, begrijpt dat de uitvoering van de WMO ook de schaal van de buurt nodig heeft. Eigenlijk zouden we bij alle mensgerichte activiteiten, van jong tot oud, en van rijk tot arm, moeten uitspreken dat de schaal van de buurt de maat voor de toekomst is. Het gaat dan over onderwijs, over zorg, over werk, over welzijn, over economie en over leefbaarheid.

Op een aantal onderscheiden punten hebben wij de volgende opmerkingen en of vragen:
We willen het groen structuur plan naar voren halen ten einde tegemoet te komen aan de wens van de PvdA tijdens de voorjaarsnota. Het gebruik van parken en groen in de stad moet worden versterkt en goed worden benut door spelen, recreëren, houden van culturele festiviteiten, wijkdagen en natuurontwikkeling.
Het thema buurtbemiddeling blijft te veel hangen naar onze mening. Welke concrete stappen gaat u nemen? Wat is uw eigen visie hierop?
De PvdA trok tijdens de voorjaarsnota een motie in over kinderen en armoede. Reden daarvoor was dat binnen de Gemeente Almelo, mede olv mevrouw Pool gewerkt wordt aan andere en nieuwe bewustwording rond het thema armoede. Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd? Wat gaat we anders doen?
Het ingezette diversiteitbeleid ziet er vooralsnog goed uit, maar ontbeert streefcijfers. Welke heeft u en hoe gaat u daarmee om? Wat is het concrete resultaat van de reeds ingezette en aangewende gelden?
Er is onderuitputting bij GSB projecten. ISV budgetten dreigen gehalveerd te worden. Vanuit Den Haag wordt gesteld dat de GSB op de schop zou moeten. Wij dringen er op aan GSB projecten te blijven oormerken. Dat geldt ook voor de Buurt Onderwijs Sport projecten.
Is het college bereid vanaf januari kwijtschelding te geven aan ondernemers? Het gaat dan uiteraard om ondernemers, die een jaarinkomen hebben dat lager is dan 115 procent van het minimumniveau.

Uw voorstel van 8 ton voor het buitengebied is een mooie eerste stap. Hoe verhoudt zich dat tot de gebiedsuitbreiding in onze gemeente en het bestemmingsplan buitengebied? We gaan er vanuit dat er heldere afspraken gemaakt worden over het buitengebied en dat die de raad bereiken. De provincie wil de garantie van co financiering. Hoe ver bent u daarmee? Wat ons betreft bestaat werken aan het buitengebied uit de volgende motto’s: recreatie hoog in het vaandel, veel aandacht voor de sociale structuur in het buitengebied, versterken van noaberschap tussen stad en platteland, en behoud en versterken van de groene kwaliteit en tenslotte krachtige economische initiatieven voor boeren en bestaande locaties.

De PvdA wil betrokken worden bij het formuleren van de aanbestedingsvoorwaarden en gunningcriteria bij de nieuwe aanbesteding huishoudelijke hulp in 2009. De WMO is in het leven geroepen om de algemene voorzieningen in de stad zodanig te versterken dat de burgers minder beroep hoeven te doen op de dure individuele verstrekkingen. In de WMO hebben wij een aantal uitgangspunten geformuleerd om deze doelstellingen te realiseren. Wij hebben de indruk dat de uitvoeringsinstellingen deze uitgangspunten onvoldoende in hun beleid kunnen integreren. Kunt u onze fractie overtuigen op welke wijze u de algemene voorzieningen ten koste van de individuele voorzieningen heeft versterkt? En kunt u een financieel voordeel daarvan al noemen?

De individuele voorkeur in de uitvoering van de WMO stelt de PvdA op prijs. De PGB is daar een goed middel voor. Wij hebben de signalen dat er een wildgroei is van instanties die op basis van PGB de burgers helpen. Dat houdt in dat de gemeente meer dan ooit zou moeten monitoren of de gevraagde en verleende persoonsgebonden budgetten ten voordele van de burgers gebruikt worden. Kan het College inzicht geven in de cijfers van de monitoring?

Wij hebben het college in juni geraagd om de uitvoering van de uitkering voor 65 plussers aan de SVB uit te besteden. U bent daar niet direct een voorstander van. In een groot aantal gemeenten regelt de SVB de uitvoering voor de gemeente. Wij blijven de voordelen daarvan zien en vragen ons af wat u tegenhoudt om daar niet aan te werken.


Dank u welFractie Partij van de Arbeid

November 2009

Archief
Terug naar vorige pagina