Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-11-2008  

ALA over: de wereld, begroting, groene longen...

 

Begroting 2009 - Almelo's Liberaal Alternatief - 1e termijn

De wereld… is in rep en roer. De beurzen klappen in elkaar, de huizenmarkt stagneert, project ontwikkelaars krijgen geen kredieten meer van de banken, de consumenten houden de hand op de knip, de autoverkopen stagneren en ga zo maar door….
De huidige kredietcrisis zal niet iets van slechts enkele maanden zijn, maar zal volgens de echte experts, over meerdere jaren nog steeds voelbaar zijn.
.
En … hier in Almelo behandelen wij een begroting die het geruststellende motto heeft mee gekregen “stad in balans”.
Maar, toen deze begroting door het college werd opgesteld was de situatie een heel andere dan de situatie op dit moment. De gemeenteraad zal echter bij het goedkeuren van deze begroting rekening moeten houden met deze veranderde werkelijkheid .Dat is onze verantwoordelijkheid en onze taak als gemeenteraad.

We kunnen als Raad doen of er niets aan de hand is en de begroting gewoon accepteren. maar dán gaan we akkoord met iets waarvan we weten dat de werkelijkheid wel eens héél anders kan uitpakken. Als raad steken we dan willens en wetens onze “kop in het zand”

Een andere werkelijkheid is dat er in 2009 niet gewerkt kan worden zonder een door de raad vastgestelde begroting er zal dus wel iets vastgesteld moeten worden.
Een ingewikkeld dilemma! Dat ook op landelijk niveau speelt.

Minister Bos sluit niet uit dat de Rijksbegroting voor 2009 aangepast moet worden nu de ramingen van het Centraal Planbureau neerwaarts bijgesteld zijn en er in december nieuwe ramingen voor de groeiverwachting voor de economie zullen komen.

ALA ziet de problemen, die door de kredietcrisis voor Almelo kunnen ontstaan in de woningbouwplannen, de binnenstadsplannen, en de geplande grote investeringen zoals het stadhuis.

Wij vragen het college alternatieven en mogelijkheden tot temporisering voor deze plannen uit te werken en in het geval dat de kredietcrisis doorzet met plannen op tafel te komen hoe we in Almelo de nadelige gevolgen daarvan kunnen minimaliseren
Raad en College heeft u hierover al nagedacht en zo ja hoe denkt u hierover?
De kredietcrisis heeft tot gevolg dat we onze vraagtekens moeten zetten bij het motto dat deze begroting mee krijgt .Is de stad nog wel in “financiële”balans?

ALA stelt voor om de huidige begroting in maart 2009 te evalueren en indien nodig aan te passen. Als het Rijk dat kan dan moet het in Almelo toch ook wel mogelijk zijn.

Om enkele voorbeelden te noemen die het bestuderen waard zijn en waar aanpassingen o.i. mogelijk zijn;
Plan Leemslagen voorlopig niet verder actief uitwerken, Plan Waterrijk temporiseren en geen grondaankopen meer doen en al aangekochte gronden en gebouwen tijdelijk verhuren voor marktconforme prijzen.
Hoeveel is er inmiddels geïnvesteerd in grondaankopen voor deze projecten ?
Stadhuisplannen bijstellen minder ambitieus maken en bv meer ruimte in de Javatoren huren of eventueel kopen. Locatie en plattegrond zodanig aanpassen dat Kloosterhof flat niet aangekocht hoeft te worden.
De binnenstadsplannen temporiseren..
De plannen voor het verplaatsen van AVC Heracles en het ontwikkelen van nieuwe voetbalvelden niet verder uitwerken.
Ontwikkeling van de bestaande woningbouwlocaties versnellen bv Kollenveld, maar ook het Indiëterrein en het Rosmarkterrein.
Het plan Almelo Noord Oost aanpassen, de kavels verkleinen waardoor deze beter verkoopbaar worden

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer zaken die in beschouwing genomen kunnen worden.

ALA beseft wel degelijk dat alleen al het overdenken het veranderen of temporiseren veel tegenstand zal opwerpen, maar Raad ….besef goed …..dat WIJ de verantwoording dragen voor het beleid van onze mooie gemeente en dat WIJ onze gemeente moeten behoeden voor een beleid dat de inwoners in de financiële problemen kan brengen, doordat uiteindelijk ZIJ de rekening gepresenteerd zullen krijgen van ONS Raadsbeleid.

De beide Almelose woningbouwcorporaties hebben hun bouwplannen al bijgesteld of voorlopig in de ijskast geplaatst. Dit geeft wel te denken. Wat gaan de projectontwikkelaars doen? Heeft het college hierover al overleg???

Over de begroting zoals die nu ter goedkeuring aangeboden wordt.

Een groot probleem vormen de wachtlijsten voor plaatsing bij Soweco. Almelo heeft +- 150 inwoners met een indicatie SW. die willen werken maar nu niet werken en in overgrote meerderheid een uitkering ontvangen.
In 2006 heeft het rijk, n.a.v. het amendement Verburg/Bussemaker/Irgan Almelo +- 200.000 Euro beschikbaar gesteld voor het wegwerken van wachtlijsten. Soweco heeft 500.000 Euro beschikbaar gekregen. Als Almelo deze middelen beschikbaar stelt is Soweco in staat en bereid de wachtlijst problematiek ingrijpend aan te pakken
In de begroting vinden we hierover niets terug of hebben we iets over het hoofd gezien?..

Vraag: Waarom wordt de 200.000 Euro niet beschikbaar gesteld? Dit geld heeft de gemeente al in 2006 ontvangen
Zonodig zal ALA hierover met een amendement komen

Voor de monorail of soortgelijke vervoersplannen wordt geen extra geld opgenomen in de begroting. Er is reeds 140.000 Euro , aan dit project besteed en er zijn geen middelen meer beschikbaar.
Wij nemen aan dat dit project hiermee wat Almelo betreft beëindigd is
Graag uw bevestiging.

Het is een trieste zaak dat Cogas 6 miljoen euro verlies lijdt, door een deposito in IJsland maar het is curieus dat dit op aandeelhouders verhaald zal worden.
Almelo met 22,8% van de aandelen zou dit +-1,3 miljoen gaan kosten Is dit inderdaad zo?
Wat zal het gevolg zijn voor het dividend beleid?

(Op pag.5 )In de programma begroting worden een aantal ombuigingen aan de raad voorgesteld.

Schrappen vlakkevloer theater in stadhuis,
Bezuiniging 1 miljoen op welzijnaccommodaties,
Reserveren begrotings overschot,
Bezuiniging interne bedrijfsvoering 250.000,Euro

Onduidelijk is hoe u tot deze bedragen bent gekomen, waarom was het eerst wel nodig en nu niet meer. Graag een uitleg hierover.

ALA is voorstander van deze ombuigingen maar vindt dat met name op de interne bedrijfsvoering een veel grotere taakstelling mogelijk moet zijn.
(pag.127) In de begroting staat: afval inzameling lasten 8,3 baten 9,8 waarom deze winst? Afspraak is dat de afval verwerking kosten dekkend is.
Het zelfde geldt voor de post Parkeerbeheer baten 2,3 lasten 2,5 hoe zit dit?”Waarom hier een verlies?

(Pag 126 cultuur bevordering)
De stichting Indigo heeft plannen om een museum in Almelo van de grond te krijgen. Anderen sluiten zich hierbij aan. Is het college bereid om mee te werken aan een onderzoek naar de haalbaarheid van deze plannen en voornemens middelen beschikbaar te stellen om een dergelijk onderzoek mogelijk te maken,??

ALA is zeer verontrust over de plannen van het College om de westelijke en noordelijke groene long niet in het bestemmingsplan buitengebied op te nemen. We moeten onze unieke groene longen koesteren en niet verkwanselen aan de bouw ambities van dit college.
College waar bent u mee bezig?
Wij vragen de Raad nu al een duidelijk signaal af te geven dat de vier groene longen moeten blijven bestaan en dat het “geknabbel” aan de randen van de longen moet stoppen!

Gijs Stork

Fractie Almelo's Liberaal Alternatief

uitgesproken tekst is geldig. 

 

Archief
Terug naar vorige pagina