Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-12-2014  

CU: Bed, brood en bad voorvreemdelingen

 

Datum: 10-12-2014
Aan: College van B&W Almelo
Postbus 5100,
7600 GC ALMELO
Betreft: Bed, Brood en Bad voor vreemdelingen

Geacht college,

Onlangs werd bekend dat de Raad van Europa uitgesproken heeft dat illegale vreemdelingen bij de Nederlandse overheid aanspraak moeten kunnen maken op basisvoorzieningen als onderdak, voedsel en kleding.
Die uitspraak deed de Raad van Europa maandag 10 november in het definitieve oordeel van het Comité voor Sociale Rechten, nadat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een aanklacht tegen de Nederlandse Staat had gedaan.
De uitspraak is juridisch niet bindend maar wel gezaghebbend. Hoewel wij als Twenste ChristenUnie fracties niet weten of deze kwestie speelt in de Twentse gemeenten, kunnen en willen wij mogelijke vluchtelingen niet aan hun lot overlaten. Voor ons als Twentse ChristenUnie fracties is dit dan ook een aangelegen kwestie omdat wij zijn begaan met het lot van vluchtelingen die vanwege oorlog, geweld of anderszins de hoop op een betere toekomst asiel zoeken in landen waar voorspoed en welvaart is.

ChristenUnie Almelo heeft dan ook concreet de volgende vragen voor u:

1. Is het college bekend met bovenstaande uitspraak van de raad van Europa?
2. Staat het college, net als onze fracties, achter de uitspraak van de raad van Europa?
3. Bent u bereid om hiervoor, indien nodig, maatregelen te nemen? Zo ja, welke?
4. Zijn er in Almelo en in de Regio gevallen bekend waarin de afgelopen 2 jaar opvang nodig was voor ongedocumenteerden?
5. Zo ja, is die ook verleend? Zo nee, waarom niet?
6. Is het mogelijk dat er in Almelo of de Regio opvang voor ongedocumenteerden is geweest in door de gemeente dan wel privaat gefinancierde instellingen zonder dat het college hiervan op de hoogte is (geweest)?
7. Is het college bereid om , al dan niet gezamenlijk met de Twentse colleges, de regering en de tweede kamer een brief te sturen waarin zij laat weten dat de Gemeente Almelo en of Regio Twente de uitspraak ondersteunt?

NB; Deze brief is door meerdere ChristenUnie fracties in Twente verstuurd naar haar college.
Om de situatie in Twente goed in beeld te kunnen krijgen verzoeken wij u op korte termijn deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Wouter Teeuw
 

Archief
Terug naar vorige pagina