Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-09-2008  

Antwoord college op PvdA vragen

 

Geachte mevrouw Nijhuis,

Uw brief van 3 juli 2008 hebben wij ontvangen. Vraag 1 kunnen wij als volgt beantwoorden:

Mede door ziekte van de projectleider zijn de werkzaamheden enigszins vertraagd. Inmiddels is

een nieuwe projectleider aangesteld. Momenteel wordt nog gewerkt aan het uitwerkingsplan en de deelplannen. Het uitwerkingsplan en de deelplannen evenals de prioritering voor uitvoering van de deelpannen worden door het College vastgesteld. Vervolgens worden de uitgewerkte deelplannen en de prioritering naar verwachting nog dit jaar aan de Raad voorgelegd.

Betreffende de vragen 2, 3 en 4 kunnen wij u het volgende mededelen.

Met het bestuur van Oranje Nassau zijn diverse gesprekken gevoerd door of namens de

Sportraad. In het gesprek op 10 maart 2008 heeft de Sportraad aan Oranje Nassau gevraagd de wensen op papier te zetten. Het bestuur van Oranje Nassau heeft vervolgens in haar brief van

20 maart 2008 het verzoek met onderbouwingen van de wensen schriftelijk ingediend bij de Sportraad.

Overigens heeft naar aanleiding van die gesprekken met de Sportraad wel mondelinge terugkoppeling plaatsgevonden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Naar aanleiding van de gesprekken is getracht een aantal wensen op informele wijze te regelen.

Zodra er zaken zijn of afspraken worden gemaakt waarvan het zinvol is die schriftelijk vast te leggen zal dat zeker gebeuren.

Naar aanleiding van de gesignaleerde knelpunten zijn de volgende maatregelen al genomen:

- Er zijn twee units geplaatst als oplossing voor het gebrek aan commissie- en vergaderruimte.

- In de Voorjaarsnota is voorgesteld een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor het oplossen van het capaciteitsgebrek.

- De Sportraad heeft met de voetbalvereniging La Première overleg gevoerd over het medegebruik van een veld van La Première door O.N. op de zaterdagen. La Première heeft haar medewerking toegezegd.

Verwacht wordt dat concrete afspraken hierover binnenkort kunnen worden vastgelegd.

- In de hoek bij het nieuwe kleedgebouw op het parkeerterrein van O.N. wordt een

voetpad aangelegd zodat de voetballers langs een korte weg op een veilige manier de

velden van La Première kunnen bereiken.

- De verharding van het nog onverharde deel van het parkeerterrein heeft voor de Sportraad geen prioriteit. Onderzocht is of de verharding meegenomen kan worden bij de aanpassing van de infrastructuur in het gebied mede in relatie tot de bouw van IISPA. Inmiddels is gebleken dat dit niet mogelijk is. Het bestuur van O.N. is daarover mondeling geïnformeerd.

De mogelijkheid voor uitbreiding van de fietsenstalling is nog in onderzoek. Bovendien worden verdere maatregelen in samenspraak met O.N. besproken. Hieromtrent zal de sportraad voorstellen doen en zal het college een deelplan vaststellen.

Tijdens de overbruggingsperiode zullen de noodzakelijke vervangingen en het reguliere

onderhoud gewoon doorgaan.

De intentie van alle betrokkenen is om O.N. tot het moment van de verhuizing zo goed

mogelijk te laten functioneren op het sportpark Ossenkoppelerhoek.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester

Archief
Terug naar vorige pagina