Politiek nieuws


Plaatsing  
 
27-09-2008  

PvdA: voorlopig geen bomenkap Nijrees

 

Aan: College B en W, per email  Van: fractie PvdA

Betreft: Voorgenomen kap 120 bomen in plan Nijrees Noord

Almelo, 27 september 2008

Geacht College,

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft kennisgenomen van het gegeven dat het college een kapvergunning heeft aangevraagd voor 120 bomen voor het nieuwbouwplan Nijrees Noord. In de raadsbrief van 10 mei 2008 is de raad op de hoogte gebracht van het voornemen om in het plangebied van de Weezebeekzone (benaming uit het Masterplan 2004) het plandeel Nijrees Noord in ontwikkeling te brengen Middels een raadsbrief (10 mei 2008) is de raad op de hoogte gebracht van dit voornemen. Van dit plan is inmiddels een beeldkwaliteitplan opgesteld (5 juli 2008). Tevens is de al eerder genoemde kapvergunning aangevraagd voor de kap van 120 bomen en is begonnen met het uitzetten van de kavels.
Helaas moeten wij constateren dat er enige discrepantie lijkt te zijn tussen het stedenbouwkundig plan en de oorspronkelijke visie zoals uitgedragen is in het Masterplan 2004, Tevens moeten wij helaas constateren dat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld in de raad en dat er momenteel geopereerd wordt onder een vrijstelling artikel 19 WRO.
Het nu voorliggende plan anders ingevuld lijkt te worden dan oorspronkelijk in het Masterplan is vastgelegd. Ook worden er onomkeerbare acties ondernomen zoals o.a. de kap van 120 bomen, waaronder enkele die voor zouden komen op de lijst van te beschermen bomen.

De fractie van de PvdA vraagt het college de kapvergunning pas dan ten uitvoer te brengen na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Hoogachtend, namens de fractie van de PvdA,  Michiel Rotteveel

Archief
Terug naar vorige pagina