Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-04-2014  

Brief van LAS moet collegevorming bespoedigen


LAS-fractieleider Gijs Stork heeft als raadsnestor geen ambitie om wethouder te worden. LAS denkt aan een vakwethouder op basis van de portefeuilleverdeling.
 

Aan alle leden van de raad van Almelo.

 


Almelo 17 april 2014,


Geachte leden van de raad,

Wij hebben als fractie na afloop van de bijeenkomst van een groot deel van de raad op woensdag 16 april de gang van zaken geëvalueerd. Daarbij hebben we als conclusie getrokken dat we heel tevreden zijn met de gang van zaken om te komen tot een raadsprogramma en een nieuwe coalitie tot de bijeenkomst van woensdagavond.
We hebben veel waardering voor de heer Bertus Meulman als informateur in de eerste informatieronde langs alle fracties. We hebben ook zeer veel waardering voor de zeer constructieve wijze waarop alle raadsfracties hebben bijgedragen aan een unaniem vastgesteld raadsprogramma voor de komende periode. Daar kunnen we als basisprogramma de komende vier jaar in beginsel letterlijk heel goed mee uit de voeten.
Aan het nieuwe college de mooie en tevens zware taak dit te vertalen in een uitvoeringsprogramma dat wordt voorgelegd aan de raad.

Wij zijn ongelukkig met het verloop van de vergadering van woensdagavond. De schijn kan zijn ontstaan dat het raadsprogramma voor een deel opnieuw ter discussie kan komen te staan. Alleen al die schijn is voor ons voldoende reden om meer duidelijkheid te willen creëren. Het was onder meer de CU die sprak over een nieuwe open bestuurscultuur en het bewaken daarvan. Ook andere partijen hebben zich daarover uitgesproken. Die open bestuurscultuur, dat waren zo ongeveer de woorden van de CU: laat de besluitvorming meer open aan de raad op basis van voorstellen van het college.
Dat zijn wat ons betreft zeer wijze woorden. Het ‘dwingt’ het nieuwe college in de toekomst steeds per onderwerp goede argumenten in alle openheid aan de raad aan te dragen om op dat onderwerp ook een meerderheid in de raad, op basis van een discussie in die raad in het openbaar, te verwerven. Dat is een prima wijze van met zijn allen de open bestuurscultuur uit te voeren in de praktijk.

We hebben als aanwezige fracties (bijna raadsbreed) woensdagavond de fout gemaakt in een openbaar bedoelde discussie toch tijdelijk de beslotenheid te zoeken om een oplossing te forceren. Die kwam er vervolgens in onze evaluatie te geforceerd uit. Het werd plotseling minder duidelijk dat alleen in een officiële openbare raad besluiten kunnen worden genomen die een raadsprogramma vaststellen of kunnen amenderen. De ronde van amenderen en besluitvorming hadden we juist net één avond daarvoor met veel succes samen doorgaan.

Wij zijn van mening dat een vervolgtraject nu aan de partijen is die bereid zijn een coalitie te vormen met het unaniem vastgestelde raadsprogramma als uitgangspunt. Die partijen doen een voorstel voor de samenstelling van een nieuw college dat als eerste opdracht krijgt het raadsprogramma te vertalen in een programma van uitwerking inclusief een sluitende financiële vertaling die in twee stappen wordt vastgesteld: politiek en beleidstechnisch inhoudelijk in een kadernota (najaar) en financieel inclusief verantwoording richting provincie in een begroting 2015 in november.

Met die belangrijke opdracht gaat het nieuwe college aan het werk. De tijd van uitwerking is gezien de grote omvang aan taken die wij als gemeente hebben en op ons af zien komen, relatief erg kort. Daarom zijn wij voorstander van een zo spoedig mogelijke vorming van het nieuwe college. Als vertrekpunt lijkt het ons als grootste fractie in de nieuwe raad logisch om in eerste instantie te kijken naar een samenwerking met de tweede grootste fractie, het CDA, en een derde daarop grootste fractie, die na ons en het CDA als grootste winnaar uit de verkiezing kwam. Dat zijn er twee: D66 en SP.

Wij nodigen de fracties van het CDA, D66 en de SP uit voor dat eerste oriënterende gesprek. Indien er consensus ontstaat over een samenwerking in een nieuw college, willen wij daarna graag definitief een formateur aanwijzen die met name ook toeziet op een goede taakverdeling en verder verloop van zaken.

De fractie van LAS
 

Archief
Terug naar vorige pagina