Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-04-2014  

Verbazende D66-vragen over teloorgang Waterrijk

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Almelo

Per mail: g.overgoorgering@almelo.nl

 

Almelo, 1 April 2014

Betreft: Artikel Tubantia inzake Waterrijk

 

 

Geacht college,

In een op 24 maart j.l. gepubliceerd artikel in Tubantia met als titel “Geen enkel huis in Waterrijk” zijn uitspraken van twee wethouders (Van Marle en Andela) weergegeven.

Over het deel van Waterrijk waarvan tot nu toe steeds is gezegd dat het wel gerealiseerd zal gaan worden wordt nu gezegd dat ook dat niet meer zal gebeuren. Volgens de heer Andela wisten de collegepartijen op het moment dat besloten werd dat deel wel te bebouwen dat dat er nooit van zou komen. De heer Andela zegt vervolgens: “We wisten al dat er geen behoefte is aan deze woningen, maar op dat moment was er geen geld om ook deze gronden af te boeken”.

 

Over de gedane uitspraken heeft de fractie van D66 Almelo de volgende vragen.

1.      Zijn de woorden van de wethouders in het artikel correct weergegeven?

2.      Geven zij het college-standpunt weer?

3.      Wanneer heeft het college dit standpunt ingenomen?

4.      Hoe moet het feit dat het college kennelijk al jaren van mening is dat alle bouw in het gebied Waterrijk geen kans van slagen heeft gezien worden in het licht van het in de afgelopen jaren bij (onder andere) de behandeling van begrotingen, jaarrekeningen en voorjaarsnota’s steeds verkondigde standpunt dat het verkleinde plan wel reëel is?

5.      Wanneer zijn de collegepartijen (vertrouwelijk?) op de hoogte gebracht van het feit dat de woningen in het verkleinde deel er nooit zouden komen?

6.      Is het nu naar buiten gekomen standpunt in 2012 en later ook met de accountant gedeeld?

7.      Op grond van welke jaarverslagregel kan een, op zich zelf noodzakelijke, afwaardering achterwege blijven omdat er, in de woorden van de wethouders “geen geld voor is”?

8.      Betekenen de woorden van de wethouders dat de in het artikel genoemde afboeking van 30 miljoen in de jaarrekening 2013 zal worden verwerkt?

9.      Waarom is het naar buiten gekomen standpunt via de pers gecommuniceerd en niet eerst aan de raad? Waarom op dit moment en niet vóór de verkiezingen?

10.  Zijn er nog meer grondposities in het bezit van de gemeente, waarvan het college nu vindt dat bouwplannen niet reëel (meer) zijn? Hoeveel geld is daar met een eventuele afwaardering gemoeid?

 

 

We zien uw antwoorden op zeer korte termijn tegemoet, omdat zij van groot belang zijn voor het (in)formatieproces.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Namens de D66 fractie,

Fred Gerritsen, fractievoorzitter.

 


i.a.a.,

De overige raadsfracties en de media.

Naschrift redactie:
19-3-2014: ‘Waterrijk-debacle kost nog 30 miljoen euro extra
27-3-2014: ‘Almelo kan de borst natmaken na afblazen Waterrijk


 

Archief
Terug naar vorige pagina