Politiek nieuws


Plaatsing  
 
30-03-2014  

LAS levert 5 publieke punten voor Raadsprogram

 

ALMELO – Volgens een eerder raadsbesluit gaat de gemeenteraad een Raadsprogramma samenstellen voor het nieuw te vormen college van B&W. Dat nieuwe college moet dan het Raadsprogramma gaan uitvoeren. De door grote winnaar BBA, ALA en Almelooooo gevormde fractie LAS (Lokaal Almelo Samen) droeg de onderstaande vijf punten aan waaraan LAS prioriteit wil geven.

1. Afvalbeleid:

LAS wil graag heroverweging van het afvalbeleid en dat het ont-zorgen van het restafval voorlopig 2-wekelijks blijft. Tevens is er in het verleden afgesproken dat de afvalstoffenheffing kostendekkend zal worden uitgevoerd, en dit dient dan ook te gebeuren. Scheiden van afval dient op een werkbare basis te geschieden voor iedereen. Eventueel gaan we kunststof ook apart inzamelen en afhalen. Aanleg van 14 ‘milieuparken’ á € 835.000,- dient te worden uitgesteld.

2. Parkeerbeleid:
LAS wil graag heroverweging van het nieuwe parkeerbeleid. Alle bezoekers aan de binnenstad moeten een nader te bepalen tijd vrij kunnen parkeren. Parkeervergunningen in het bewonersgebied moeten kostendekkend worden uitgevoerd . De weeffouten in het nieuwe parkeerbeleidsplan (blauwe zone) moeten zo spoedig mogelijk hersteld worden. Er dient maatwerk verricht te worden e.e.a. in overleg met inwoners van de betreffende straat of woonblok.

3. Sport en cultuur:
LAS wil graag heroverweging van de budgetten die er zijn voor de basisvoorzieningen betreffende sport en cultuur.
De huren van de sportaccommodaties en de sportvelden zijn de afgelopen jaren met 25% gestegen, en bij diverse sportclubs staat het water nu aan de lippen. Ook moeten sportverenigingen en het sportbedrijf meer vrijheid krijgen, zodat zij in staat zijn eigen inkomsten te genereren.
De bibliotheeklocaties op de Schelfhorst en de Windmolenbroek moeten behouden blijven. Eventueel moet er gekeken worden naar goedkopere alternatieve locaties om de bibliotheken te kunnen behouden in de wijken. Zwembad het Sportpark moet in zijn geheel open blijven. Er zal gekeken worden, of met een eenmalige investering de energiekosten van het zwembad gedrukt kunnen worden, zodat de exploitatiekosten onder controle kunnen worden gehouden. Denk hierbij aan zonne-energie of bodemverwarming.

4 en 5. Binnenstad en wijkcentra:
Verder moet er op een zeer korte termijn, een invulling en revitalisatie gerealiseerd worden van de binnenstad, incl. herbestemming van het huidig stadhuis.
Bovendien moet er gekeken worden of het beheer van wijkgebouwen weer terug kan richting de bewoners in de wijk zelf. Het voormalig Wijk Service Punt moet weer in ere worden hersteld.
 

Archief
Terug naar vorige pagina