Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-11-2013  

ALA motie intrekken detailhandelsstructuurvisie

 

De gemeenteraad heeft 18 juni de nieuwe detailhandelsstructuurvisie aangenomen. Het voorstel van B&W werd zodanig aangepast dat er detailhandel mogelijk werd in het nieuwe Heracles stadion en op de woonboulevard. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de wensen van Heracles.
De provincie heeft duidelijk gemaakt dat deze extra mogelijkheid voor detailhandel niet ten koste van de detailhandel
in de binnenstad mag gaan. Dit moet door deskundigen aangetoond worden.
De provincie heeft, voordat de raad de detailhandelsstructuurvisie vaststelde, al gesteld dat haar bijdrage van 8.9 miljoen, voor de uitvoering van binnenstadsplannen, pas uitgekeerd wordt als er aangetoond is dat de detailhandel bij Heracles en op de woonboulevard geen nadelige gevolgen heeft voor de binnenstad.
De situatie is nu dat, door de besluiten van de provincie, er geen uitvoering aan binnenstadsplannen gegeven kan worden, de situatie voor Heracles zeer onduidelijk is en ook de ondernemers van de woonboulevard niet weten waar zij aan toe zijn.
Een soort patstelling, die wel eens lang zou kunnen duren.
ALA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en vindt dat deze situatie doorbroken moet worden zodat alle partijen weten waar zij aan toe zijn. Alle betrokken partijen zouden om tafel moeten gaan zitten om gezamenlijk een plan te maken waar de provincie mee kan instemmen. De gemeente moet de regie voeren en partijen bijeen brengen.
ALA zal hiervoor het initiatief nemen en komt bij de begroting met de volgende motie:


Motie uitvoering detailhandelsvisie

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 7 november 2013,

Constateert:

- Dat de geamendeerde detailhandelsstructuurvisie Almelo op 18 juni 2013 door de gemeenteraad is aangenomen,
- Dat de gevolgen van dit besluit tot grote onzekerheid leidt ten aanzien van goedkeuring van de bestemmingsplanwijziging door de provincie,
- Dat deze onzekerheid grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de binnenstad,
- Dat de provincie heeft aangegeven, dat zij de toegezegde 8,9 miljoen euro voor de ontwikkeling van de binnenstadsplannen wenst op te schorten totdat er duidelijkheid is over het bestemmingsplan Heracles en Woonboulevard,
- Dat er hierdoor een langdurige vertraging kan optreden die nadelig uitwerkt voor de ontwikkeling van de binnenstad.

Overweegt:

- Dat er alles aan gedaan moet worden om, op korte termijn, deze impasse te doorbreken.

En draagt het college op:

- In overleg met de provincie met een voorstel te komen met nieuwe kaders op basis van de detailhandelsstructuurvisie, waarbij:
• Dit voorstel primair leidt tot het beschikbaar stellen van de subsidie van 8,9 miljoen door de provincie voor het binnenstadsplan.
• Heracles, de woonboulevard,almelo nouveau en de binnenstadsondernemers betrokken worden,
• De regie ligt bij het college van burgemeester en wethouders van Almelo,
- Gelijktijdig een voorstel aan de raad te doen om te besluiten het raadsbesluit (nr. 1301164) inzake de detailhandelsstructuurvisie d.d. 18 juni 2013 in te trekken.

En gaat over tot de orde van de dag
 

Archief
Terug naar vorige pagina