Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-05-2012  

Reactie PVA op pyrrusoverwinning circussen


Wat zegt juridisch adviseur inzake Bestuursrecht J. Eshuis hierover:

Verbieden wilde dieren in strijd met de wet.
Wij willen het “feestje” van Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo niet bederven maar de door hem ingediende motie die nota bene door een meerderheid in de gemeenteraad is aangenomen is in strijd met de wet.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 26 augustus 2009 (LJN: BJ6075) het volgende aangegeven. Nederland kent de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze wet is dusdanig van opzet dat er wetstechnisch sprake is van een zogenaamde uitputtende wetgeving. En dat betekent vervolgens weer dat er voor andere wetgevers (lees gemeenteraad) geen plaats meer is om nadere regels te stellen.

Bijzonder daarbij is dat de regering bewust heeft afgezien van het stellen van nadere regels voor circussen. De Afdeling Bestuursrechtspraak geeft daarbij aan dat het dan vervolgens niet aan de gemeenten is om dan maar zelf nadere regels te gaan stellen.

Dit alles brengt met zich mee dat het raadsbesluit in strijd is met de wet. De verdediging van burgemeester Jos Hermans-Vloedbeld om tegen de motie te stemmen had echter een hele andere grondslag. En dat had meer te maken met personele inzet. Het is volstrekt duister waarom de burgemeester niet verwezen heeft naar het vonnis van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

En nu de gemeenteraad toch de motie heeft aangenomen komt artikel 268 Gemeentewet om de hoek kijken. In dit artikel staat dat een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het gemeentebestuur bij Koninklijk besluit kan worden vernietigd. Gelet op artikel 273 Gemeentewet had de burgemeester het besluit van de gemeenteraad ter vernietiging moeten voordragen. Echter de burgemeester is te laat. Nu kan een burger nog altijd de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in kennis stellen van het besluit. En een circus welke wordt afgewezen kan natuurlijk en met recht verwijzen naar de uitspraak van ons hoogste administratiefrechtelijke rechtscollege.
De gemeenteraad had zijn tijd beter kunnen besteden.
 

Motie circussen zonder wilde dieren - Almelo, 23 mei 2012

Geachte Redactie

Volgens ons had u zich beter moeten laten informeren of even de moeite moeten nemen aanwezig te zijn bij de behandeling van onze ingebrachte Motie.
Dat voorkomt geplaatste onzin op uw site.....
"Wij zijn niet tegen de komst van circussen naar Almelo. Circussen kunnen een vorm van vermaak zijn voor jong en oud. Het primaire doel van circussen is het vermaken van jong en oud, helaas niet het waarborgen van dierenwelzijn. Het circusleven staat te ver van van het natuurlijke leven van dieren af. De dieren worden gereduceerd tot objecten ter vermaak. Wilde dieren die gedwongen worden om kunstjes te doen vormen een inbreuk op de goede zeden".
"Wij weten dat het wettelijk niet mogelijk is om circussen te verbieden op grond van dierenwelzijn maar dat onze gemeente net als voornoemde gemeenten wel een voorkeursbeleid mag uitspreken wat juridisch onderbouwd is. Een pro-actief beleid ten aanzien van het boeken van circussen zonder wilde dieren".

Gemeenten die het gebruik van circusdieren dieronvriendelijk vinden, mogen circussen met wilde dieren wél verbieden. Dit zegt demissionair staatssecretaris Henk Bleker in de beantwoording van kamervragen van Ormel (CDA) en Houwers (VVD). Gemeenten zijn niet bevoegd om circussen te weren op basis van dierenwelzijn, maar wel op basis van openbare orde en veiligheid. Ook een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren kan een oplossing zijn om dieronvriendelijke circussen buiten de gemeentegrens te houden.

Hopende u alsnog voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Harry de Olde (PVA)


Naschrift redactie:

Raadslid de Olde heeft het over verbieden van circussen met wilde dieren binnen de gemeente Almelo op basis van de openbare orde en veiligheid.
In dat licht bezien is de burgemeester bevoegd alle evenementen in een stad te verbieden mits duidelijk kan worden aangetoond dat rellen e.d. kunnen worden verwacht en de inzet van ordepersoneel en politie buitenproportioneel moet zijn om de dreiging van rellen af te wenden. Ook daar bestaat de nodige jurisprudentie over en kreeg menig burgemeester het lid op de neus in het bestuursrecht omdat de omschrijving van te verwachten rellen wel een duidelijk aanwijsbare grondslag moet hebben.
Voorganger burgemeester Menno Knip kan daarover meepraten toen hij eens op onwettige wijze in de binnenstad PSV-supporters liet oppakken. De gemeente moest aan elke in bewaring gezette PSV-supporter een schadevergoeding betalen en bovendien moest de politie alle dossiers vernietigen.
Ook toen gaf de gemeenteraad de burgemeester gelijk op één raadslid na, die wel voorzag dat het besluit op oneigenlijke gronden was genomen!

Archief
Terug naar vorige pagina